Päätoimittajan pöydältä

Ennakoitavaa ja sähköistä

Verotukselta odotetaan ennakoitavuutta. Aiemmin on käytetty ilmausta ennustettavuus, mutta tässä ei terminologisella erolla ole merkitystä. Verotuspäätöksen odotetaan olevan ennakoitava ja yhdenmukainen muiden saman sisältöisten asioiden ratkaisujen kanssa. Tämä antaa yritykselle ja kansalaiselle mahdollisuuden ennakoida etukäteen taloudellisen toimenpiteensä verotukselliset seuraamukset. Verojärjestelmän monimutkaistuminen rajoittaa onnistunutta ennakointia.

Ennakoitavuuden tarve on korostunut useassa yhteydessä. Esimerkiksi Sipilän hallitus nosti asian näkyvästi esiin ohjelmansa veropoliittisissa linjauksissa. Linjausten mukaan verotus on ennakoitavaa ja johdonmukaista. Lisäksi linjauksissa luvataan, että verotuksen yleislinjasta sovitaan vaalikauden alussa ja vältetään epävarmuutta aiheuttavia linjanmuutoksia vaalikauden aikana. Linjauksissa ennakoitavuus liitettiin lisäksi verotusmenettelyjen asiakaslähtöisyyteen ottaen huomioon verotuksen johdonmukaisuuden, ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden sekä tietojen saannin.

Linjaukset eivät yleisyydessään aiheuttane merkittäviä puoluepoliittisia näkemyseroja hallitus - oppositio –akselilla. Toisaalta asian edistämiseen poliittiset päättäjät tarvitsevat asiantuntijoiden panosta valtiovarainministeriön ja Verohallinnon ohella myös yliopistojen, elinkeinoelämän järjestöjen sekä yksityisen sektorin piirissä. Vaikka yksityiskohdista ja kehitystyön laajuudesta voi syntyä eri näkemyksiä, tavoitteena ennakoitavuuden olettaisi olevan kaikille toimijoille yhteinen.

Yhteinen tavoite on tarjonnut hyvän lähtökohdan myös ”Vaasan VERO ei vapise” – seminaarille. ”Ennakoitavuus verotuksessa” nousee tarkastelun kohteeksi lainsäätämisen sekä siihen vaikuttavien kansainvälisten ja muiden tekijöiden näkökulmasta. Verolain tulkinnan ennakoitavuuteen voivat vaikuttaa niin perustuslain tulkinta kuin muun lainsäädännön muutokset. Verohallinnon ohjaus- ja muu toiminta sekä ennakkoratkaisuihin liittyvät kysymykset ovat menettelyn kannalta keskiössä.

Verohallinnon ohjaustoimintaan sekä palvelujen helppouteen, selkeyteen ja käyttäjälähtöisyyteen kohdistuu paljon vaatimuksia. Yhä useammin tässä suhteessa huomio keskittyy sähköisiin palveluihin. Sähköisten palvelujen ja muiden järjestelmien automatisointi puolestaan edellyttää lainsäädännön ja menettelyjen yhdenmukaisia ja ennakoitavia ratkaisuja. Kaikissa ennakoitavuutta koskevissa asioissa onnistumisen takeena ovat kunnianhimoiset tavoitteet ja realistiset odotukset.

Ne ovat myös ohjenuorana Verotus-lehden sähköistämisessä. Luet tätä kirjoitusta joko julkaisun uudistetuilta verkkosivuilta perinteisen paperilehden 3/2017 numeron sijaan. Verkkosivujen uudistaminen toimii kehitystyön ensimmäisenä vaiheena, jossa pyritään ottamaan huomioon seuraavien vaiheiden vaatimukset. Niiden tavoitteena on tarjota kattavampi käyttäjäkokemus Verotus-lehden tilaajille tarjoamalla lehti ensin myös digitaalisessa muodossa ja laajentamalla sen jälkeen palvelujen tarjontaa.

Talous asettaa kehitystyön kunnianhimoisille tavoitteille realistiset raamit. Varsin nopeasti on kuitenkin käynyt ilmeiseksi, että useammin rajoitukset syntyvät lähinnä perinteisestä paperilehteen tottuneesta lähestymistavastamme. Hyväksi koetut ja perinteiset sisällöt voidaan uudistuksessa säilyttää, mutta uudet tavat ja sisällöt odottavat toteutustaan. Toivomme vuoropuhelun lukijoiden, kirjoittajien ja toimituksen välillä jatkuvan aiheesta edelleen.

Luettu 785 kertaa