Päätoimittajan pöydältä

Kansainvälisiä ja kansallisia kehityssuuntia

OECD:n BEPS-hankkeen sekä muiden uudelleen muotoiltujen kehitysehdotusten vaikutukset ovat esillä Euroopan unionissa.Eri ehdotusten eteneminen vaihtelee jäsenmaissa lausuntoja koskevista pyynnöistä lainsäädäntöprosessin viimeistelyvaiheeseen. Myös IFA:n vuoden 2017 Rio de Janeirossa 27.8.-1.9. pidettävän kongressin ensimmäinen pääteema tarkastelee veropohjan rapautumista ja voittojen siirtoa: ”Assessing BEPS: origins, standards and responses”.

Verotus-lehden numeroiden asiantuntija-artikkeleissa on käsitelty useita kehitysehdotuksia. Esimerkkeinä voidaan mainita: Tomi Viitala: EU:n veronkiertodirektiivi, 4/2016 ja Yhteinen yhtiöveropohja (CCTB) – vihdoin myötätuulessa?, 2/2017; Minna Ojala: Monenkeskinen yleissopimus BEPS-projektin verosopimuksia koskevien muutosten toimeenpanemiseksi, 2/2017; Petteri Rapo ja Maria Volanen: Yhteinen yhdistetty veropohja (CCCTB) – suojaisa sisäsatama vai pinnan alla piilevä karikko?, 3/2017).

Janne Juusela on jo aiemmin avannut aiheita EU-uutisissa lukijoille ja tässä lehdessä esillä on direktiiviehdotus, joka koskee rajat ylittävien järjestelyjen ilmoittamista. Suomessa lausuntokierrokselle edenneessä EU:n komission ehdotuksessa pyritään avoimuuteen säännöksillä, joiden tavoitteena on lisätä verosuunnittelua tarjoavien tahojen ilmoitusvelvollisuutta ja valvontaa. Samaan aikaan on EU:ssa hyvään hallintoon liittyen valmisteilla veronkierron ilmiantajien (whistleblowers) suojaa koskevat säännössuositukset.

Kansainvälisessä keskustelussa on kasvanut kiinnostus yritysverotuksen kehityssuuntaan, joka tunnetaan nimellä ”Destination-Based Cash Flow Taxation” (DBCFT). Sen katsotaan olevan taloudellisilta lähtökohdiltaan samansuuntainen laaja-alaisten, yhteen verokantaan tähtäävien arvonlisäverotuksen uudistus ajatusten kanssa. Yhdysvalloissa poliittinen paine uudistukseen johtuu nykyjärjestelmän ongelmista ja (DBCFT:n mukaisen) muutoksen tarve ja merkitys rinnastetaan presidentti Reaganin kauden verouudistukseen.

DBCFT:n kannattajat korostavat sen parantavan taloudellista tehokkuutta, tarjoavan vakautta pitkällä tähtäimellä sekä olevan vaikeammin vältettävissä veronkiertotoimin. Järjestelmän haasteiksi on esitetty muun
muassa ristiriidat maailman vapaakauppaa koskevien sääntöjen ja edistävän järjestön (WTO) toimintaperiaatteiden kanssa. Juuri maiden välisen tasapuolisuuden toteutumista (fairness) pidetään ongelmallisena.

Kansallisella tasolla VM:n yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän aiemmat ehdotukset eivät ole vielä johtaneet lainsäädäntömuutoksiin. Nyt lainsäädäntöhanketta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta koskevassa muistiossa esitetään hallitusohjelmaan perustuen muutoksia yhteisöjen tulolähdejakoon verotuksessa. Työryhmän ansiokkaaseen työhön perustuva esitys osoittaa, että yhteisöverotuksen rakenteisiin esitetyllä muutoksella tulee olemaan monitahoisia vaikutuksia. Muutosta ja sen etenemistä tarkastellaan lähemmin lehden tulevissa numeroissa.

Hyvää alkavaa syksyä! 7.8.2017


PS. Suomen veroasiantuntijat (SVA) ry on jatkanut hienoa perinnettään jakamalla vuonna 2017 stipendit parhaista vero-oikeudellisista pro gradu –tutkielmista. Onnittelut Wiljami Siitoselle ja Aki Kokolle ansiokkaista opinnäytetöistä! Pyrimme tarjoamaan uusille lupaaville kirjoittajille mahdollisuuden saada tekstejään julkaistuksi myös tämän lehden sivuilla.

 

Luettu 442 kertaa