sunnuntai, 08 huhtikuu 2018 15:18

Päätoimittajan pöydältä

Päätoimittajan pöydältä löydät Verotus-lehden 2/2018 pääkirjoituksen

Osaamisen kehittäminen

Niin työyhteisön kuin yksittäisen työntekijän kannalta osaamisen kehittäminen on tässä ajassa keskeinen vaatimus. Yksilötasolla se ei rajaudu rooliin työntekijänä. Yhtä lailla ja jopa korostetummin vaatimus kohdistuu henkilöihin, jotka ovat joutuneet – yleensä oman tahtonsa vastaisesti –työelämän ulkopuolelle. Vastaavasti esimerkiksi korkeakouluopintojen osana korostuvat yleiset työelämävalmiudet ja niiden kehittäminen osana opintoja. Verooikeudellisessa tarkastelussa ja oikeuskäytännössä esillä ovat olleet henkilön itse maksamien koulutuskustannuksen vähennyskelpoisuus sekä se, milloin työnantajan maksaman koulutuksen kustannukset katsotaan saajan veronalaiseksi tuloksi.

Jälkimmäinen, tulkinnallisesti vaikeaksi osoittautunut kysymys on nyt ratkaistu lainsäädäntötasolla ja tuloverolakiin on lisätty uusi työnantajan maksamaa koulutusta koskeva TVL 69 b §. Sen mukaan veronalaista tuloa ei synny työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä. Uusi säännös tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Lain kohtaan liittyy lisäksi määräyksiä ao. koulutukseen liittyvien matkakustannusten korvausten verotuksesta.

Uusi säännös on odotettu, oikeustilaa selkeyttävä muutos. Se ei täysin vastaa nykyistä verotus- ja oikeuskäytäntöä, vaan on tätä laajempi. Säännöstä on hallituksen esityksen (HE 107/2017) mukaan tarkoitus tulkita laajasti ja lähtökohtaisesti koulutuksen katsotaan tapahtuvan työnantaja intressissä aina, kun työnantaja päättää kustantaa työntekijälle koulutusta, joka on hyödyllistä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa. Säännöksen soveltamisalaa koskevista rajanvetokysymyksistä tultaneen käymään keskustelua edelleen, vaikka mainittuun hallituksen esitykseen on kirjattu valmisteluvaiheessa ajatuksia asiasta. Verohallinnon ohjeelle on tilaus oikeustilan selkeyttämiseksi.

Vero-oikeuden alalla Verotus-lehti pyrkii osaltaan tarjoamaan työkaluja osaamisen kehittämiseen. Lehden 128-sivuiseksi laajentunut sisältö koostuu jokaisessa numerossa alan asiantuntijoiden kirjoittamista artikkeleista. Vaihtelevia osa-alueita eri näkökulmista kä- sittelevien artikkelien toivomme herättävän ajatuksia, syventävän ymmärrystä eli kehittävän lukijan osaamista veroalan keskeisistä sisällöistä.

Verotus-lehti osallistuu kumppanina kahden eri seminaarin järjestämiseen ja tarjoaa näkyvyyttä usealle muulle seminaarille. Lehden verkkosivulta löydät muun muassa tapahtumakalenterin, johon on merkitty kuluvan vuoden keskeisiä alan tapahtumia. Kotimaisista tapahtumista seuraavina vuorossa ovat tämän lehden ilmestymisen jälkeen Tampereen yliopiston Vero-oikeuden tutkimuksen päivä 18.5. Tampereella ja Vaasan yliopiston Vaasan VERO ei vapise -seminaari 14.6. Helsingissä (ks. ohjelma ja yksityiskohdat tarkemmin takasivun ilmoituksesta).

Hyvää kevättä! 20.3.2018 PS. Verovirkailijain liitto ry juhlii 70-vuotista taivaltaan keväällä teemalla ”Virkailijatyön osaamisen kehittäminen”. Tuo osaaminen sataa selkeästi sekä veronmaksajan että veronsaajan laariin. Verotus-lehti onnittelee Verovirkailijoita juhlavuoden ja onnistuneen juhlateeman valinnan johdosta!

Luettu 273 kertaa