Kustannusosakeyhtiö Verotus asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kustannusosakeyhtiö Verotus
Y-tunnus: 0213560-3
Postiosoite/Käyntiosoite: c/o Tampereen Laserma Oy
Kuoppamäentie 3A, 33800 Tampere
Puh: (03) 225 1900
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ

Juha Lindgren
Puh: 050 619 57
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. REKISTERIN NIMI

Kustannusosakeyhtiö Verotuksen asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen pääasiallisena käyttötarkoituksena on toimia rekisterinpitäjän asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, tilausten toimittamiseen ja laskuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, profilointiin, palveluiden toteuttamiseen ja personointiin, markkinointiin ja mainontaan (mukaan lukien näiden kohdentamiseen), väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkimiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Henkilötietoja voidaan käsitellä suoramarkkinointiin asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää sen käyttötarkoituksen kannalta olennaisia muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Perustiedot, kuten:

 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • työnantajan nimi ja yhteystiedot
 • arvo tai ammatti
 • rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedot
 • syntymäaika

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten:

 • käyttäjätunnus ja salasana
 • asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
 • palvelujen käyttämiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat) ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
 • tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esimerkiksi ostot verkkokaupassa tai verkkopalvelussa) ja ostoprosessin eri vaiheet ja tapahtumat
 • valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot
 • pankkiyhteystiedot
 • maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
 • rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • asiakkuushistoria: asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esimerkiksi reklamaatiot ja muut palautteet)
 • suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
 • rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esimerkiksi rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • muut palvelun käytöstä kerätyt ja siitä johdetut tiedot, kuten evästeiden avulla kerättyihin tietoihin perustuvat käyttäytymistiedot
 • henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä
 • muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Yritystä koskevat tiedot:

 • yritys
 • asema työpaikalla
 • tehtäväalue yrityksessä
 • yrityksen toimiala, henkilölukumäärä, liikevaihto
 • yrityksen katuosoite, postinumero ja –toimipaikka
 • puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön
  työsähköpostiosoite

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluita tilanneista ja käyttäneistä henkilöistä.

Tietoja voidaan täydentää rekisterinpitäjän muista rekistereistä tai myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai hänen puolestaan tilauksen tai ryhmätilauksen tehneeltä taholta puhelimitse, postitse, sähköpostitse, verkkosivujen kautta tai vastaavalla tavalla sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä evästeiden, lomakkeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Mikäli asiakas on rekisteröitynyt rekisterinpitäjän verkkopalveluun, evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyjä ns. havainnoituja tietoja voidaan yhdistää asiakkaalta muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

7. TIETOJEN SIIRTO JA LUOVUTUS

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kaikkia rekisterinpitäjän asiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän tai sen alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä ilman valvontaa.

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Järjestelmän käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjän tai sen alihankkijoiden työntekijöillä, joilla on järjestelmään pääsyyn vaadittavat käyttäjätunnukset ja salasanat.

9. TARKASTUS-, OIKAISU- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot rekisteröidylle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on okeus oikaista itseään koskevia rekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä. Oikaisupyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun, puh. (03) 225 1900 tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten. Kiellon voi esittää ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun, puh. (03) 225 1900 tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisteröity voi poistaa tai estää rekisterinpitäjän palveluissa olevat evästeet selaimen asetusten avulla. Lisätietoja evästeistä rekisteröity saa osoitteesta: Verotuslehti