Kustannusosakeyhtiö Verotus suoramarkkinointirekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kustannusosakeyhtiö Verotus
Y-tunnus: 0213560-3
Postiosoite/Käyntiosoite: c/o Tampereen Laserma Oy
Kuoppamäentie 3A, 33800 Tampere
Puh: (03) 225 1900
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ

Juha Lindgren
Puh: 050 619 57
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. REKISTERIN NIMI

Kustannusosakeyhtiö Verotuksen suoramarkkinointirekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen pääasiallisena käyttötarkoituksena on toimia rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisterinä.

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yrityksen/organisaation nimi
  • arvo tai ammatti
  • rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedot
  • osoitetiedot (postiosoite, lähiosoite)
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumerot (lankapuhelin, matkapuhelin)
  • tiedot markkinointiluvista ja -kielloista
  • em. tietojen muutostiedot
  • yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto

Rekisterissä voidaan käsitellä myös muita tietoryhmiä lain salliessa.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, postitse, sähköpostitse, uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta tai vastaavalla tavalla sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä evästeiden, lomakkeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Mikäli asiakas on rekisteröitynyt rekisterinpitäjän verkkopalveluun, evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyjä ns. havainnoituja tietoja voidaan yhdistää asiakkaalta muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

7. TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kaikkia rekisterinpitäjän asiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän tai sen alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä ilman valvontaa.

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Järjestelmän käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjän tai sen alihankkijoiden työntekijöillä, joilla on järjestelmään pääsyyn vaadittavat käyttäjätunnukset ja salasanat.

9. TARKASTUS-, OIKAISU- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot rekisteröidylle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on okeus oikaista itseään koskevia rekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä. Oikaisupyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun, puh. (03) 225 1900 tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten. Kiellon voi esittää ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun, puh. (03) 225 1900 tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisteröity voi poistaa tai estää rekisterinpitäjän palveluissa olevat evästeet selaimen asetusten avulla. Lisätietoja evästeistä rekisteröity saa osoitteesta: Verotuslehti