maanantai, 04 kesäkuu 2018 09:48

Päätoimittajan pöydältä

Päätoimittajan pöydältä löydät Verotus-lehden 3/2018 pääkirjoituksen

Tyyntä myrskyn edellä?

Hautova tyven ennen myrskyn puhkeamista on useimmille tuttu ilmiö. Verolainsäädännön näköpiirissä olevien muutosten ryöppyä harva mieltää myrskyksi, sillä valmistelun edetessä lausuntokierrokset ovat jo seuranneet toisiaan. Tulevan suman ennusmerkit on kuitenkin hyvä huomioida etukäteen ja varautua vuodenvaihteessa voimaan tuleviin muutoksiin.

Merkittäviä uudistuksia aiheutuu veronkiertodirektiivin (ATAD) artiklojen implementoinnista. Eniten huomiota on herättänyt – syystäkin – korkojen vähentämisen rajoittaminen ja sitä koskevat muutokset. Juuri kun vuosikymmenen alkupuolella voimaan saatettujen säännösten tulkinta alkoi oikeuskäytännön myötä selkiytyä, sääntelyn perusteita muutetaan direktiiviin perustuen.

Toisen implementoitavan kokonaisuuden muodostaa ulkomaisia väliyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä sääntelevät direktiivin artiklat. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista mennä tarkemmin lainsäädännön sisältöihin, mutta sääntelytavan muutoksen vuoksi nyt voimassa olevan väliyhteisölain säännökset eivät sellaisenaan vastaa direktiivin vaatimuksia. Lakialoitteiden käsittelyn vaatiman ajan vuoksi hallituksen esitykset tulisi saada eduskunnan käsiteltäväksi vielä kesän aikana.

Mielenkiintoisen kokonaisuuden muodostaa myös veron kiertämistä koskeva uudistustarve. VML 28 §:n tulkinnasta on käyty keskustelua tämänkin lehden palstoilla ja näkemykset siitä, edellyttääkö direktiivin artikla lainsäädäntömuutoksia, vaihtelevat vastaajasta riippuen. Toinen kysymys on, vaikuttaako veronkiertodirektiivi tulkintaan välittömästi tai myöhemmin EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännön kautta?

Maastapoistumisverotusta sääntelevän artiklan säännösten implementoinnille on vuosi enemmän aikaa. Tässä lehdessä Visa Kananoja esittää laajassa väitöskirja-artikkelissaan EUT:n ratkaisukäytäntöön perustuen, millä tavoin nykyiset maastapoistumisverotusta koskevat säännöksemme ovat EU-vero-oikeuden vastaisia. Muutokset lienevät kuitenkin odotettavissa ja sovellettavissa vasta vuoden 2020 alusta maastapoistumisverotuksen voimaantuloa koskevan poikkeuksen mukaisesti.

Kansallisista hankkeista yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen etenee ja sitä koskeva toinen lausuntokierros saatiin päätökseen toukokuun alkupuolella. Hallituksen esitys lienee tulossa eduskunnan käsittelyyn kesällä. Sen ohella työryhmäraportti eri sijoitusmuotojen verokohtelusta luovutettiin VM:lle ja lähetettiin lausunnoille toukokuun alussa. Erityisesti sijoitusmuotojen verotukseen kohdistuvia toiveita ja vaatimuksiakin on esitetty etukäteen.

Edellä esitetty, vain pääkohtiin pitäytyvä lista on hengästyttävä. Luottamusta muutosten läpivientiin lisää jo tehty asiantunteva valmistelutyö. Tämä on näkynyt myös sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa. Muiden mainittujen muutosten ohella sen rahoitus edellyttää mielenkiintoisia verotusta koskevia uudistuksia.

VM:n vero-osaston rooli on muutoksessa merkittävä ja sen riittävä resursointi tulee varmistaa muutosten läpiviemiseksi. Perinteisesti Verohallinnon asiantuntijat ovat tarvittaessa voineet osallistua erilaisten verolainsäädännön muutosten valmisteluun ainakin määräaikaisin järjestelyin. On ilmeistä, että tulkintaa ohjaavien ennakkoratkaisujen tarve tulee myös kasvamaan muuttuvasta lainsäädännöstä johtuen merkittävästi vuoden vaihduttua ja mahdollisesti jo ennen sitä.

Hyvää alkanutta kesää!

14.5.2018

PS. Verkkosivuillemme on avattu uusi väitöskirja-artikkelien julkaisualusta.

PPS. Vaasan VERO ei vapise -seminaarin tarkemmat tiedot sekä diaesitykset tulevat verkkosivuillemme seminaariviikolla.

Luettu 325 kertaa