maanantai, 04 maaliskuu 2019 08:30

Kolumnistin kynästä

Kolumnistin kynästä löydät Verotus-lehden 3/2020 kolumnin

Veroammattilaisen aakkoset

Arvonlisävero (ALV) on suurin valtiolle verotuloja kerryttävä verolaji. Vrt. AVL = arvonlisäverolaki (30.12.1993/1501).

BEPS on kansainvälisen verotuksen ongelmia ratkova hanke – jos vaikka sattunut menemään ohi korvien.

CCCTB eli yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja: takana loistava tulevaisuus?

DAC6 eli raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskeva direktiivi.

Emo-tytäryhtiödirektiivi on direktiivi, jonka mukaan yhtiöiden väliset osingot on pääsääntöisesti vapautettu verosta. Nimen perusteella voisi olla myös kaikkien direktiivien äiti.

Finance Act on UK:n verojärjestelmän vuosittainen päivityspaketti (ei ihan helppo ladata).

GAAR eli general anti-avoidance rule (yleinen veron kiertämistä koskeva säännös).

Hallinto-oikeus ei juuri esittelyjä kaipaa.

IFA on meidän veroammattilaisten oma järjestömme.

JFT on Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (tästä syystä tarvitaan lyhenteitä).

KHO ei kaipaa senkään vertaa, kertoo meille missä mennään.

LOB eli limitation of benefits (vrt. LBO, älä näppäile väärin).

MLI on monenvälinen yleissopimus eli verosopimusten päivityspaketti.

NYSE on New York Stock Exchange (vrt. nysse = bussi).

OYL eli osakeyhtiölaki. Melkein yhtä kiinnostavaa kuin vero-oikeus.

PPT eli principal purpose test. Tämä verosopimusten väärinkäyttöä koskeva testi on vielä arvoitus.

Q&A eli usein kysyttyjä kysymyksiä: mikä on elämän tarkoitus, minkälainen on hyvä verojärjestelmä.

Rojalti eli aineettoman omaisuuden käytöstä maksettava korvaus. Vaikea mennä sanomaan onko sopiva.

Siirtohinnoittelu eli etuyhteydessä olevien tahojen välinen hinnoittelu, jotta vero saadaan lasketuksi. Teettää töitä siellä täällä.

Tax eli vero. Ks. kohta V.

US GAAP eli Yhdysvalloissa käytössä olevat tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet ja säännöt. Kv. verotuksen ammattilaiset ehkä ymmärtävät.

Vero on pakollinen eli lakiin perustuva rahasuoritus, jonka julkisyhteisö perii vastikkeetta yksityishenkilöiltä tai yhteisöiltä menojensa kattamiseksi.

WACC eli weighted average cost of capital. Siirtohinnoitteluhifistien apuvälineitä mm. markkinaehtoisen koron tasosta väittelemiseen.

X eli oikeustapausselosteissa meillä hyvin usein käytetty peitenimi. Kuten stuntti. Käytetään myös EU-oikeudessa (ks. esim. C-135/17 X).

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän (avoir fiscal) perään monet meistä vieläkin huokailemme.

Z eli yritysjärjestelyiden yhteydessä usein käytetty peitenimi. Kun X ja Y eivät riitä.

Åland. Ks. Verohallinnon ohje Ahvenanmaan verotus, dnro VH/2529/00.01.00/2019 (1.8.2019).

Äänestäjä eli merkittävä veropoliittinen vaikuttaja.

Ö-mappiin arkistoidaan kirjeitä ja dokumentteja, jotka koskevat asioita, joille ei aiota tehdä mitään. Nykyisin usein sähköisessä muodossa. Edelleen kuitenkin tarpeellinen.

Niko E.T. Juurinen

Luettu 384 kertaa