maanantai, 04 maaliskuu 2019 08:32

Päätoimittajan pöydältä

Päätoimittajan pöydältä löydät Verotus-lehden 3/2020 pääkirjoituksen

Syventävät vero-ohjeet

Verohallinnon ennakoivaan ohjaukseen painottuva toiminta ja sen ohjeiden sähköinen saatavuus ovat mullistaneet tarjolla olevan verotusta koskevan informaation määrän. Verohallinnon sivujen tarjonta sekä toisaalla jo julkaisupäivänä nähtäville tulevat tuomioistuinratkaisut varmistavat sen, että jokainen löytää luotettavaa tietoa verotusta koskevan pohdintansa ja päätöksentekonsa tueksi.

Ohjeet eivät vastaa oikeuslähteenä nimenomaiseen delegointisäännökseen perustuvia Verohallinnon päätöksiä. Ohjeiden antamiseen valtuuttavan säännöksen mukaan Verohallinnon on edistettävä oikeaa ja yhdenmukaista verotusta ja kehitettävä palvelukykyään. Ohjeiden ajantasaisuus varmistetaan lainsäädännön ja oikeuskäytännön muutoksia vastaavin päivityksin. Niiden myötä syntyvä versiohistoria tarjoaa siten tiedon myös ohjeen aiemmista vaiheista.

Osa lukijoista saattaa muistaa vuonna 2011 pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa esitetyn linjauksen. Siinä edellytettiin, että ”sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta nostettavan pääoman palautuksen verokohtelu kirjataan lakiin nykymuodossaan”. Hallitusohjelman mukaan laki piti valmistella vastaamaan verotuskäytäntöä, joka oli muodostunut Verohallinnon vuonna 2007 antamaan ohjeeseen perustuen. Melko hyvä laista saatiinkin, joskaan ei aivan saman sisältöistä.

Verohallinnon ohjeiden merkitys voi johtaa myös niitä koskevien odotusten kasvuun. Samanaikaisesti erityisesti direktiivien implementointiin perustuva uusi lainsäädäntö edellyttää ohjeilta yhä parempaa tarkkuutta yksityiskohtaisen sääntelyn soveltamisen tueksi ja selvennykseksi. Esimerkiksi hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille maksettavien osinkojen verotusta koskevia menettelyjä ja vastuita tullaan selkeyttämään Verohallinnon ohjein ja määräyksin.

Ohjeilla voi olla erilaisia kohderyhmiä ja niillä osin yhteisiä ja osin erilaisia vaatimuksia. Omakohtaisesti kiinnostunut lukijakunta muodostunee hyvin erilaiseksi esimerkiksi rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotusta ja kotitalousvähennystä koskevien ohjeiden kohdalla. Verohallinto on osoittanut sen asiantuntemuksen ja asiakaslähtöisyyden täyttävän korkealaatuisen ohjauksen vaatimukset. Toisaalta asiakkaat ja muuttuva toimintaympäristö asettavat haasteen joka päivä uudelleen.

Ohjeiden sisältöä mittaa myös ohjeiden mukaisesti vilpittömässä mielessä toimivan verovelvollisen luottamuksensuoja. Tiettävästi julkaistusta KHO:n ratkaisukäytännöstä löytyy vuodelta 2012 yksi päätös, jossa luonnollisen henkilön verotuksessa sovellettiin luottamuksensuojasäännöstä Henkilöverotuksen käsikirjan perusteella mahdollisen vaihtoehtoisen tulkinnan vuoksi. Toistaiseksi ainoaksi jäänyt ratkaisu kertoo osaltaan Verohallinnon ohjeiden yksiselitteisestä laadusta!

Onkin syytä kannustaa ohjeiden laatijoita jatkamaan tärkeää työtään veronmaksajien ja vero-oikeudesta kiinnostuneiden parhaaksi!

Hyvää kesää!

15.5.2020

PS. Meitä kohtasi suruviesti, kun Auvo Nieminen menehtyi äitienpäivän alla. Pitkäaikainen KHO:n hallintoneuvos oli tunnustettu välillisen verotuksen taitaja, joka ennätti pitkällä urallaan vihkiytyä liikevaihtoverotuksen ohella arvonlisäverotukseen ja josta jokaisella hänet tunteneella on tarina ja muisto kerrottavanaan.

Luettu 360 kertaa