maanantai, 04 maaliskuu 2019 08:32

Päätoimittajan pöydältä

Päätoimittajan pöydältä löydät Verotus-lehden 5/2020 pääkirjoituksen

Historiasta tähän päivään ja tulevaan

Verotus-lehdessä 1/1951 toimituksen allekirjoittamassa kirjoituksessa ”Taipaleelle lähdet- täessä” perusteltiin uuden lehden tarvetta ja ajankohtaisuutta hallinnollisessa verotusalan lainkäytössä vuosittain tapahtuvilla lukuisilla muutoksilla. Niitä aiheuttivat ”kasvanut verotaakka, uudet verotusmuodot, pyrkimys verorasituksen oikeudenmukaisempaan jakoon verovelvollisten kesken, sosiaalisten näkökohtien kasvava merkitys” sekä monet muut seikat. Nyt 70 vuotta myöhemmin on helppo havaita mainittujen tekijöiden olevan edelleen ajankohtaisia. Lisäksi katsaus menneeseen ja ennuste tulevasta kertovat teknisen ja kansainvälisen kehityksen etenevän kiihtyvässä tahdissa.

Tämän lehden artikkelissaan Markku Heikura paikallistaa Verohallinnon tietotekniikan hyödyntämisen alkupisteen vuoteen 1947 ja reikäkorttikoneiden käyttöön ottoon Helsingin verotusvalmisteluvirastossa. Matka tähän päivään on ollut pitkä ja Verohallinnon toiminnan kehityksen tahti kiihtyvä. Tekninen kehitys ohjaa myös liiketoiminnan ja kansainvälisen talouden kehitystä. Lehden elinkaaren aikana on siirrytty raskaan teollisuuden tuotteita itään vieneiden sotakorvausjunien ajasta kiihtyvässä vauhdissa etenevän digitalisaation aikaan. Anita Isomaa avaa artikkelissaan OECD:n digitalisoituvan talouden verotusta käsittelevää hanketta, joka toteutuessaan ratkaisisi monia ajankohtaisia ongelmia ja joka samalla muuttaisi kansainvälisen verotuksen perusteita olennaisesti.

1950-luvun alussa Suomella oli kolme voimassa olevaa verosopimusta ja joka seitsemäs valtion verotuloihin kirjattu markka kertyi tullin tuottamista tuloista. Nykyisin tuloverotusta ja muuta verotusta koskevat sopimukset, niihin tehdyt muutokset sekä monenvälinen yleissopimus muodostavat tietojenvaihtoa ja hallinnollista yhteistyötä ohjaavien sopimusten kanssa edelleen muuttuvan laajan kokonaisuuden. EU:n yhteismarkkinassa tullien merkitys jäsenvaltiolle on toinen. Timo Viherkenttä tarkastelee artikkelissaan ”Quo Vadis, kansainvälinen verotus?” kansainvälisen verotuksen tulevaisuutta ja muutoksen vaihtoehtoja.

Verotus-lehti on alusta alkaen profiloitunut Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemusta edistäväksi aikakausjulkaisuksi. Kansallinen sääntely, tulkinta, menettely, oikeuslähteet ja vero-oikeudellisen informaation luotettavuus korostuvat lehden tässäkin numerossa Esko Linnakankaan, Kalle Määtän, Timo Torkkelin, Pekka Nykäsen, Hannu Kuortin sekä allekirjoittaneen artikkeleissa. Samalla kansainvälisen ja EU-vero-oikeuden vaikutukset näkyvät myös monin eri tavoin. Suhde EU-vero-oikeuteen ja sen vaikutuksiin on Marjaana Helmisen konserniverotusta, Tomi Viitalan siirtohinnoittelua, Reijo Knuutisen veron kiertämistä sekä Piia Ahosen ja Tiina Ruoholan arvonlisäverotuksen vähennysoikeutta koskevan tarkastelun keskeinen sisältö.

Suomen neljännesvuosisataisen EU-jäsenyyden myötä direktiivit vaikuttavat välittömästi kansallisen verolain tulkintaan. Jäsenyyden edellä säädetyn arvonlisäverolain ja direktiivin eroavaisuuksista tekemiensä poimintojen perusteella ja verovelvollisen oikeusturvaan viitaten Leena Äärilä suosittelee artikkelissaan kansallisen arvonlisäverolain kokonaisuudistusta. Myös Seppo Penttilän liiketoimintasiirron verotusta koskevassa artikkelissa direktiivin merkitys kansallisen lain tulkinnassa korostuu kiinnostavalla tavalla. Kansallinen sääntely ja sen tulkinta voi koskea myös muilta osin kansainvälistä verotusta, kuten Marianne Malmgrenin ja Merja Raunion artikkeleista käy ilmi. teemme työtä numerosta toiseen tuodaksemme luotettavaa lisäinformaatiota ja –arvoa lukijoille lehden sisällön monipuolisuus ja nykyinen laajuus säilyttäen. Talouden kansainvälistyessä myös verotuksen kansainväliset aiheet korostuvat. Ne linkittyvät kuitenkin kansallisen toimijan verotukseen ja kansalliseen lain soveltamiseen ja verotuskäytäntöön – toisinaan niiden tule- vaisuutta visioiden. Talouden muutoksessa lehden vuorovaikutuksen on oltava tiivistä yksittäisten asiantuntijoiden ja toimijoiden ohella eri asiantuntija organisaatioiden välillä. Tämä näkyy siinä, että lehti toimii julkaisualustana eri tahoilta tulevien asiantuntijoiden kirjoituksille. Toisaalta lehden näkökulmasta on elintärkeää, että asiantuntija- organisaatiot ja alan toimijat tutustuen lehden erilaisiin tilausmahdollisuuksiin käyttävät niitä täysimääräisesti asiantuntijoidensa verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemuksen edistämiseen. Myös ilmoitusyhteistyö ansaitsee kiitoksen ohella toiveen sen jatkuvuudesta.

Verotus-lehden jo 70 vuotta kestänyt elinkaari on ollut mahdollinen ensisijaisesti lukijoiden sekä kirjoittajina, toimituskunnan jäseninä, toimitussihteereinä ja päätoimittajina toimineiden asiantuntijoiden ansiosta. Omistajayhdistysten ennakkoluuloton ja aktiivinen toiminta loivat jo toiminnan alkupuolella perustan, jonka pohjalta lehden toimintaa on hyvä jatkaa ja edelleen kehittää. Useat yhteistyökumppanit ja ilmoittajat ovat osaltaan mahdollistaneet käytännön toiminnan. Erikseen on allekirjoittaneen kokemuksen perusteella syytä nostaa esiin lehden toimitussihteerinä pitkään toimineen Marita Kuusiolan asiantunteva ja yhteistyökykyinen toiminta sekä lehden toimituskunnan monipuolinen asiantuntijuus lehden toiminnan ja aseman turvaajana.

Verotus-lehden toiminnan ytimessä ovat jatkossakin lehden lukijat ja tekijät! Lukijoille on kyetty tarjoamaan paperilehti säilyttäen sähköinen lehti kahdella eri tavalla tilaajan tarpeista riippuen. Avainasemassa mainitussa kehityksessä on ollut lehden hallitus, minkä lisäksi tulevaisuuden tekijät ovat vastanneet lehden näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeissä. Lehteä on tarkoitus kehittää edelleen lukijatottumusten muuttuessa. Tavoitteenamme on, että lukijat löytävät edelleen kehittyvistä vaihtoehdoista itselleen sopivan ja että lehden tarjoama lisäarvo johtaa tilaukseen jatkossakin.

Verotusta koskevaa informaatiota on tarjolla paljon. Lehden asiantuntijakirjoittajien kanssa teemme työtä numerosta toiseen tuodaksemme luotettavaa lisäinformaatiota ja –arvoa lukijoille lehden sisällön monipuolisuus ja nykyinen laajuus säilyttäen. Talouden kansainvälistyessä myös verotuksen kansainväliset aiheet korostuvat. Ne linkittyvät kuitenkin kansallisen toimijan verotukseen ja kansalliseen lain soveltamiseen ja verotuskäytäntöön – toisinaan niiden tulevaisuutta visioiden.

Talouden muutoksessa lehden vuorovaikutuksen on oltava tiivistä yksittäisten asiantuntijoiden ja toimijoiden ohella eri asiantuntija organisaatioiden välillä. Tämä näkyy siinä, että lehti toimii julkaisualustana eri tahoilta tulevien asiantuntijoiden kirjoituksille. Toisaalta lehden näkökulmasta on elintärkeää, että asiantuntija organisaatiot ja alan toimijat tutustuen lehden erilaisiin tilausmahdollisuuksiin käyttävät niitä täysimääräisesti asiantuntijoidensa verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemuksen edistämiseen. Myös ilmoitusyhteistyö ansaitsee kiitoksen ohella toiveen sen jatkuvuudesta.

Kuluneesta kiittäen ja poikkeuksellisissa oloissakin tulevaan tähdäten,

20.10.2020

Luettu 161 kertaa