maanantai, 04 maaliskuu 2019 08:32

Päätoimittajan pöydältä

Verotus-lehden 3/2021 pääkirjoitus julkaistaan vain verkkosivulla

Verojärjestelmän uskottavuus

Oikeudellisesta näkökulmasta verojärjestelmän uskottavuus on esillä tuoreessa korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa KHO 2021:63. Ratkaisussaan KHO päätyi purkamaan aiemmat päätökset ottaen huomioon ”asian yleisempi merkitys verojärjestelmän uskottavuuden ja verovelvollisten yhdenmukaisen kohtelun kannalta”. Edelleen KHO perusteli ratkaisuaan toteamalla, että verovelvollisen oli ”katsottava tietoisesti antaneen virheellistä tietoa oikaisuvaatimuksellaan ja saavuttaneen menettelyllään taloudellisen edun, jota voitiin pitää määrältään merkittävänä”. Ratkaisu oli yksimielinen.

Ratkaistussa asiassa verovelvollisen aiempien väitteiden vastaiset tosiasiat nousivat esiin vuosia myöhemmin tehtyyn verotarkastukseen liittyvässä kansainvälisessä tietojenvaihdossa. Ratkaisu osoittaa ylimääräisten muutoksenhakukeinojen merkityksen verovalvonnan ja verotuksen muuttamista koskevien säännösten ohella. Verovelvollisen ilmoitusvelvollisuuden ja tietojenvaihdon ohella Verohallinnon tiedonsaanti on pyritty turvaamaan laajoilla sivullisen tiedonantoa koskevilla velvoitteilla. Verohallinto on pääjohtaja Markku Heikuran johdolla nostanut aktiivisesti esiin digitalisoituvassa taloudessa kansainväliseen alustatalouteen liittyviä ongelmia. Kannanotoissa on osoitettu, että ongelmien kokoluokka voi vaarantaa verojärjestelmän uskottavuuden fiskaalisesta näkökulmasta. Ongelmiin onkin pyritty aktiivisesti puuttumaan niin kansallisesta kuin EU- tasoisesta näkökulmasta.

Esimerkit osoittavat, että verojärjestelmän uskottavuuden oikeudellinen ja fiskaalinen arviointi nivoutuvat toisiinsa, jolloin korostuu myös verovelvollisten yhdenmukainen kohtelu. Uskottavuus edellyttää kattavaa verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuutta ja sen täyttämistä faktoihin perustuvin tiedoin. Erityisesti henkilöverotuksen näkökulmasta sivullisilmoittajilta saadut tiedot ovat parantaneet Verohallinnon toimintaa ja palveluja sekä vähentäneet verovelvollisten hallinnollista taakkaa. Samalla kun sivullisilmoittajien asemaa olisi syytä pohtia osana hyvää verojärjestelmää, tulee varmistaa, että verovelvolliset eivät laiminlyö ilmoitusvelvollisuuttaan niiden tulojen kohdalla, joita koskevia tietoja ei (vielä) saada sivullisilmoittajilta.

Verotaakan tasoa ja jakautumista, verovarojen käyttöä ja julkista velkaantumista koskeva keskustelu on luonteeltaan pääosin poliittista. Vaikka tässäkin keskustelussa saatetaan esittää väitteitä verojärjestelmän uskottavuudesta, on hyvä muistaa, että veropoliittisen keskustelun taustalla vaikuttavat oman taustayhteisön asiaa korostavat motiivit. On selvää, että vastuullisessa poliittisessa keskustelussa ei verojärjestelmän uskottavuutta heikentäville tavoitteille voi olla sijaa. Toisaalta myös voimassa olevan oikeustilan mukaisten verojen maksamisen tulisi lähtökohtaisesti riittää. Keskustelu ei saisi liioin vaarantaa Verohallinnon tavoitteellisesti edistämää veronmaksumyönteisyyttä miltään osin.

Hyvää kesäaikaa, jolloin laulua lainaten eläminen on helppoa!

15.5.2021

PS. Lehden edellisessä numerossa avattiin hallitusohjelmalinjausta ja asuntosijoittamisen verotusta koskeva keskustelu. Syventävää asiasisältöä aiheesta löytyy esimerkiksi Heikki Niska- kankaan asiantuntija-artikkelista ”Rahoitusvastike tuloverotuksessa” (3/2017).

Luettu 465 kertaa