Verotusmenettely

Artikkeli syvennetystä asiakasyhteistyöstä jatkaa Konserniverokeskuksen uusien ohjauksen ja valvonnan työkalujen esittelyä. Artikkelissa perehdytään syvennetyn asiakasyhteistyön toimintatavan tavoitteisiin ja kerrotaan toimintatavassa toimimisesta käytännönläheisesti. Artikkelin tavoitteena on lisätä tietoa syvennetystä asiakasyhteistyöstä ja antaa vastauksia niihin kysymyksiin ja mielikuviin, joita syvennetty asiakasyhteistyö ja siinä toimiminen on herättänyt.

Hallintolain hyvän hallinnon oikeusperiaatteisiin sisältyy säännös siitä, että viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Verotuksessa tästä luottamuksensuojaa koskevasta periaatteesta säädetään VML 26.2 ja OVML 6 §:issä.

Artikkelissa tarkastellaan luottamuksensuojan soveltamisedellytyksiä ja esitellään luottamuksensuojaa koskevista tuomioistuinratkaisuista tehdyn empiirisen tutkimuksen tuloksia. Artikkelissa esitellään tutkimuksen keskeisiä tuloksia muun muassa siitä, kuinka usein ja minkälaisissa verovalitusasioissa verovelvolliset vaativat luottamuksensuojaa ja minkälaisia ratkaisuja tuomioistuimet näissä tapauksissa ovat tehneet. Artikkeli sisältää myös katsauksen Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön toimintaan vuodelta 2016.

Itsekriminointisuoja on yksi keskeinen periaate oikeudenmukaisen rikosoikeudenkäynnin toteuttamisessa. Artikkelissa käsitellään itsekriminointisuojan sisältöä rikosoikeudenkäynnissä, ja milloin sekä miten se tulee ottaa huomioon samanaikaisessa hallinnollisessa verotusmenettelyssä. Aihetta esitellään ja analysoidaan Verohallinnon antaman ohjeen, lainvalmisteluaineiston, oikeuskäytännön sekä kansainvälisen vertailun avulla. Artikkelin lopussa tuodaan myös esille hallintoasioiden oikeudenkäyntimenettelyn vireillä oleva uudistus, joka toteutuessaan laajentaa itsekriminointisuojan ulottuvuutta verotusmenettelyyn selvästi nykytilasta.