Yritysverotus

Metsäverotuksen keskeiset ongelmakohdat liittyvät puuston pitkään uudistumisaikaan ja tulojen satunnaisuuteen. Luonnollisen henkilön, kuolinpesän ja näiden muodostaman verotusyhtymän sekä yhteisetuuden verotuksessa, sillä lisäedellytyksellä, että metsätalous ei liity näiden elinkeinotoimintaan, metsäverotuksen keskeisiä ongelmakohtia on pyritty lainsäätäjän toimin ratkaisemaan metsävähennyksellä, menovarauksella ja metsätuhovarauksella. Yhteisöjen ja elinkeinoyhtymien verotuksessa, sekä sellaisten verovelvollisten verotuksessa, joiden harjoittamaan metsätalouteen sovelletaan elinkeinotuloverolakia, siis valtaosalla kirjanpitovelvollisista, metsäverotuksen keskeisiä ongelmakohtia ei ole lainsäätäjän aktiivisin toimin ratkaistu. Metsävähennys ja metsätuhovaraus eivät ole käytettävissä ja menovaraus on käytettävissä vain verolain yleisissä puitteissa.

Yksityinen osakeyhtiö voidaan muuttaa toiseen yritysmuotoon yhtiöoikeudellisesti hyväksyttävällä tavalla. Osakeyhtiölakia muutettaessa verolainsäädännössä ei muutosta huomioitu, minkä vuoksi tuloverolaki ei anna yksiselitteistä vastausta mainittujen muutosten verotuskohtelusta. Artikkelissa tarkastellaan lainvalmisteluvaiheessa ilmenneitä sekä verovelvollisille ja muille lain tulkitsijoille nykyisestä oikeustilasta aiheutuvia ongelmia ja heijastusvaikutuksia päätyen kehitysehdotuksiin.

Verotusta koskevan tiedon tuottamisen ja käyttämisen tavat ovat muuttuneet nopeasti viimeisten vuosien aikana. Artikkelissa tarkastellaan tiedon tulkintaan ja käyttämiseen liittyviä ajankohtaisia haasteita ja odotuskuiluja yritysten, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen näkökulmista. Tiedon määrän kasvu ei aina sellaisenaan edesauta keskustelun ja päätöksenteon rationaalisuutta, vaan uusiin käyttötarkoituksiin kerättävien tietojen tulkinnalle on luotava viitekehyksiä sekä keinoja erottaa olennaiset tiedot epäolennaisista.

Säästöhenkivakuutus ja kapitalisaatiosopimus (sijoitusvakuutukset) tarjoavat yritykselle mahdollisuuksia sijoittamiseen sekä henkilöstön palkitsemis- ja eläkejärjestelyjen toteuttamiseen. Artikkelissa käsitellään sijoitusvakuutuksen verokohtelua yrityksen tuloverotuksessa. Tarkastelun kohteena on osakeyhtiön ottama säästöhenkivakuutus ja kapitalisaatiosopimus, joka kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Eräissä kohdin sivutaan myös yhtiön osakkeenomistajan ja palkansaajan verotusta. Artikkelissa esitetyt tulkinnat soveltuvat osittain myös muiden yritysmuotojen verotuksessa"