Arvonlisäverotus

Artikkelissa kirjoittajat avaavat tytär- ja osakkuusyhtiön käsitteiden eroa ja arvioivat sitä, tulisiko arvonlisäverotuksessa vähennysoikeuden edellytyksiä arvioida eri omistuspohjissa eri kriteerein. Artikkelissa esitellään aihepiiriin liittyvää Euroopan Unionin tuomioistuimen ja kotimaista oikeuskäytäntöä. Näiden pohjalta keskustelun keskiöön nostetaan kysymys siitä, milloin omistus osakkuusyhtiöstä johtaa sellaisen soveltamisalan ulkopuolisen toiminnan muodostumiseen, joka rajoittaa omistavan yhtiön vähennysoikeutta.  

Arvonlisäverodirektiivi on pantu täytäntöön arvonlisäverolailla. Direktiivillä voi olla arvonlisäverotuksessa kahtalainen merkitys. Direktiivin tulkintavaikutuksella tarkoitetaan sitä, että arvonlisäverolain säännöksiä on tulkittava siten, että tulkinta on yhteensopiva direktiivin ja siitä annettujen unionin tuomioistuimen tuomioiden kanssa. Direktiivillä saattaa olla myös välitön oikeusvaikutus tilanteessa, jossa direktiivin säännöksiä ei ole asianmukaisesti implementoitu arvonlisäverolakiin. Artikkelissa käsitellään esimerkinomaisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olleita tapauksia, joissa arvonlisäverodirektiivillä on katsottu olevan joko tulkintavaikutus tai välitön oikeusvaikutus. Lisäksi annetaan suosituksia arvonlisäverolain muuttamiseksi vastaamaan paremmin direktiiviä.