Muut2020

lauantai, 02 tammikuu 2021 08:48

Vero-oikeudellista keskustelua

aiemmin lehdessä julkaistun johdosta

Osakesäästötilit otettiin käyttöön 1.1.2020. Osakesäästötilin verosääntelyssä on huomioitu myös rajat ylittävät sijoitukset ja rajoitetusti verovelvolliset osakesäästötilin haltijat. Osakesäästötilille kertyvien osinkojen ja sieltä nostetun tuoton verottamisessa on lisäksi huomioitava verosopimusten ja EU-oikeuden mahdolliset vaikutukset kansainvälisissä tilanteissa. Artikkelissa tarkastellaan Suomen solmimien verosopimusten ja EU-oikeuden pääomien vapaan liikkuvuuden mahdollisia vaikutuksia osakesäästötilin verotukseen erityisesti pohjoismaissa. Erityiskysymyksinä nostetaan esiin osakesäästötililtä nostetun tuoton verosopimusoikeudellinen tulotyyppi ja ulkomaisen osakesäästötilin EU-oikeudellinen rinnastettavuus kotimaiseen osakesäästötiliin. Artikkelissa ehdotetaan rajoitetusti verovelvollisen nostaman tuoton verokohtelun muuttamista, jotta kotimainen verosääntely olisi paremmin yhteensovitettavissa verosopimusten ja EU-oikeuden asettamien edellytysten kanssa.

lauantai, 02 tammikuu 2021 08:44

Kiinteistövero, kirjanpito ja tuloverotus

Artikkelissa tarkastellaan kiinteistöveron, kirjanpidon ja tuloverotuksen välistä yhteyttä. Ensinnä tarkastellaan kiinteistöveron vähentämistä kirjanpidossa ja tuloverotuksessa. Artikkelissa todetaan, että kiinteistövero on tietyin edellytyksin tuloverotuksessa vähennyskelpoista ja artikkelissa esitetään, että kiinteistövero tulisi elinkeinotulon verotuksessa jaksottaa sille verovuodelle, jolle päivämäärä 1.1. osuu. Toiseksi tarkastellaan tilanteita, joissa kirjanpidon ja tuloverotuksen arvot voivat muodostaa tai vaikuttaa kiinteistöverotuksessa tarkoitettuun arvoon. Lähtökohtaisesti kiinteistöverotuksessa sovellettavat arvostusratkaisut ovat riippumattomia kirjanpidon ja tuloverotuksen arvostusratkaisuista, mutta poikkeuksen tästä pääsäännöstä muodostavat eräät etuudet sekä maa- ja metsätalouden tuotantorakennukset.

Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 (1572/2019) eli poistolaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Poistolain myötä EVL 30 §:ssä sekä MVL 8 §:ssä tarkoitettujen koneiden ja laitteiden hankintamenoista saa verotuksessa tehdä kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Artikkelissa analysoidaan niitä poistolain tulkinnan aiheuttamia rajanveto-ongelmia sekä korotettujen poistojen synnyttämiä veropoliittisia haasteita.

lauantai, 02 tammikuu 2021 08:41

Uutta kirjallisuutta

lauantai, 02 tammikuu 2021 08:40

Kansainvälisten veroasioiden palsta

lauantai, 02 tammikuu 2021 08:39

Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet