Kansainvälinen verotus

Artikkelissa kuvataan hallintarekisteröidyille osakkeille maksettujen osinkojen lähdeverotusmenettelyn muutosta, joka tuli voimaan 1.1.2021 alkaen. Muutoksella verotusmenettely yhdenmukaistettiin ja ns. yksinkertaistetusta menettelystä luovuttiin. Samalla mahdollistettiin OECD:ssä kehitetyn TRACE-mallin käyttö. TRACE mahdollistaa verosopimusetuuksien antamisen rekisteröityneen säilyttäjän asiakkaille osinkoa maksettaessa sekä velvoittaa antamaan sähköisesti vuosi-ilmoituksella osingonsaajatiedot standardoidussa muodossa Verohallinnolle. Samalla se tehostaa palautushakemusten käsittelyä.

Kirjoituksessa tarkastellaan veron kiertämistä yritysten tuloverotusta koskevissa EU-direktiiveissä: mitä veron kiertämisestä tai oikeuksien väärinkäytöstä on niissä todettu, ja miten eri direktiivien asianomaiset artiklat eroavat toisistaan? Koska EU:n oikeuslähteiden lisäksi myös jäsenvaltioiden kansalliset normit ja verosopimukset määrittelevät joko veron kiertämistä tai normistojen väärinkäyttöä eri termein, tarkastelun kohteena ovat myös näiden eri normistojen väliset suhteet.