Henkilöverotus

perjantai, 29 huhtikuu 2022 07:18

Etätyön verotuksesta

Koronapandemian suurimpia vaikutuksia työelämään oli etätyön yleistyminen. Koronarajoitusten päätyttyä moni on jatkanut etätyötä pysyvämminkin, usein myös ulkomailta käsin. Laajamittainen etätyö on uusi ilmiö, jota ei ole verolainsäädännössä vielä erityisesti otettu huomioon. Artikkelissa tarkastellaan kotimaiseen ja kansainväliseen etätyöhön liittyviä työntekijän tuloverotuksen ja sosiaalivakuuttamisen näkökohtia, ja arvioidaan myös nykylainsäädännön toimivuutta etätyön verotuksessa.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessä KHO 2022:41 ottanut kantaa tuloverolain 35 b §:n sijoitusvakuutuksen sivuuttamista koskevan sääntelyn soveltamisalaan. Päätöksessä omaksuttiin sääntelyn soveltamisalaa koskien aikaisempaa suppeampi tulkinta. Artikkelissa käydään lävitse päätöksen sisältö ja esitetään johtopäätökset päätöksen vaikutuksista aikaisempaan oikeustilaan.

Artikkelissa käydään läpi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön vuonna 2021 tekemiä henkilöasiakkaan tuloverotusta ja ennakkoperintää koskevia muutoksenhakuja. Muutoksenhakujen aihealueet keskittyivät osakepohjaiseen palkitsemiseen, osakeyhtiön varojenjakoon, luovutusvoittoihin ja menetyksiin liittyviin kysymyksiin.

Artikkelissa käsitellään virtuaalivarojen korkotilien kohtelua vero-oikeudessa ja sitä, minkälaisia haasteita niihin liittyy sekä esitetään lainsäädännön muuttamista koskeva suositus em. haasteiden poistamiseksi. Artikkelissa syvennytään nimenomaisesti siihen, miten ko. korkotilien palveluntarjoajien suorittamia oikeustoimia tulisi tulkita ja miten nämä tulkinnat vaikuttavat korkotilien asiakkaiden verotukseen. Tulkinta rakentuu mm. vero-oikeudellisten keskeiskäsitteiden varaan: laina, velka ja vuokra. Näin ollen artikkelissa otetaan kantaa myös näiden vero-oikeudellisten käsitteiden suhteesta yksityisoikeudelliseen viitekehykseen.

Artikkelissa perehdytään lainopillisesti mutta myös veropoliittisesti kolmeen uuteen tuloverolain säännökseen, jotka ovat yhteisesti kutsuttavissa ympäristöperusteiseksi tuloverotukseksi: TVL 64 a §:n säännös liikenteen työsuhde-etujen väliaikaisista veronhuojennuksista vuosina 2021–2025, TVL 92 d §:n säännös eräistä luonnonsuojelullisista ja vesien- ja merenhoidollisista tuista sekä TVL 127 f §:n säännös öljylämmityksestäluopumista koskevasta korotetusta kotitalousvähennyksestä.