Henkilöverotus

Asunto-osakeyhtiön velkarahoitteisuus ja siihen liittyvä korkea rahoitusvastike mahdollistavat eräissä tilanteissa verojen säästämisen. Pääsäännön mukaan vuokranantaja voi vähentää rahoitusvastikkeen pääomatuloistaan, jos yhtiö vastaavasti tulouttaa kirjanpidossaan saamansa vastikkeet. Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Uudet oikeustapaukset selventävät sitä, milloin rahoitusvastike voidaan vähentää juoksevassa verotuksessa ja milloin se luetaan osaksi osakkeiden hankintamenoa.

Invalidien verokohtelun kannalta merkitykselliseen asemaan nousee koko joukko säännöksiä. Tässä artikkelissa tarkastellaan lyhyesti valtion- ja kunnallisverotuksessa tehtävää invalidivähennystä, veronmaksukyvyn alentumisvähennystä, matkakuluvähennyksen erityispiirteitä, kuurojen tulkkauspalvelujen arvonlisäverokohtelua, sokeiden henkilöiden harjoittaman myynnin arvonlisäverokohtelua sekä autoverotuksen invalidivähennystä. Nämä verosäädökset eivät toisaalta ole invalidien verokohtelun kannalta ainoita relevantteja, koska esimerkiksi kotitalousvähennyksellä voi olla tässä suhteessa merkitystä.

Artikkelissa käsitellään kapitalisaatiosopimuksen omistajanvaihdoksiin liittyviä verotuskysymyksiä tuloverotuksessa, perintö- ja lahjaverotuksessa sekä varainsiirtoverotuksessa. Tuloverotuksen osalta tarkastelun kohteena on sekä henkilökohtainen että elinkeinotoiminnan tulolähde. Artikkelissa kiinnitetään huomiota laajasti erilaisiin omistajanvaihdostilanteisiin. Tarkastelun kohteena on sekä sen henkilön verotus, jolta sopimus siirtyy että sen henkilön verotus, jolle sopimus siirtyy.

Artikkelissa käsitellään vuonna 2016 annettua luovutusvoittoverotusta koskevaa oikeuskäytäntöä. Ratkaisussa KHO2016:219 oli kysymys osakkeen lunastushinnan verokohtelusta, kun lunastushinta määräytyi osittain osakkaan työpanoksen perusteella. Luovutusvoittoverotuksen ja osinkoverotuksen välinen rajanveto vapaan oman pääoman palauttamisen yhteydessä oli esillä ratkaisussa KHO 2016:103. Ratkaisussa KHO 2016:49 puolestaan otettiin kantaa siihen, luetaanko pääomalaina konkurssin yhteydessä osakkeiden hankintamenoon. Oman asunnon luovutusvoiton verovapaus on ollut esillä julkaisemattomissa ratkaisuissa KHO 4.11.2016 T 4693 ja KHO 12.10.2016 T4286 sekä ratkaisussa Turun HAO 22.8.2016 T 16/0484/3. Ratkaisu Hämeenlinnan HAO 4.11.2016 T 16/0581/1 puolestaan koskee sukupolvenvaihdosluovutuksen verovapautta. Lisäksi artikkelissa selvitetään vuoden 2017 alusta voimaantullutta TVL 47.1 §:n muutosta.

Artikkelissa tarkastellaan PL 6 §:n mukaista yhdenvertaisuusarviointia eläketulon lisäveroa ja metsälahjavähennystä koskevien perustuslakivaliokunnan lausuntojen valossa. Tulkintakäytäntö osoittaa, että perustuslakivaliokunta antaa yhdenvertaisuusarvioinnissaan merkitystä verotuksen erityispiirteille ja verotuksen sääntelykokonaisuudelle. PL 6 § poissulkee mielivaltaisesti syrjivän sekä ilmeisen epäsuhtaisesti mitoitetun verolainsäädännön, mutta veropoliittisen päätöksenteon rationaalisuutta se ei pysty takaamaan.