Artikkeli käsittelee verotusmenettelylaissa ja kiinteistöverolaissa säädettyä verotuksen verovelvolliskohtaista päättymistä. Verotuksen verovelvolliskohtaisella päättymisellä tavoitellaan kaikkien verovelvollisryhmien tuloverotuksen ja kiinteistöverotuksen reaaliaikaisuuden parantamista siten, että säännönmukainen verotus voi päättyä verovelvolliskohtaisesti aiempaa aikaisemmin. Keskeinen ajatus on, että kunkin verovelvollisen verotus päättyy yksilöllisesti mahdollisimman pian sen jälkeen, kun verovelvollisen verotus on toimitettu. Veronpalautuksen maksupäivä ja jäännösveron eräpäivä(t) riippuvat verotuksen verovelvolliskohtaisesta päättymisajankohdasta.

Julkaistu kategoriassa Verotusmenettely

Artikkelissa käydään läpi, mitä toimintavaihtoehtoja verovelvollisilla on tilanteissa, joissa verovelvollista koskeva lainvoimainen päätös vaikuttaa EU-oikeuden vastaiselta. Ensimmäisenä keinona on yleensä käytetty ylimääräistä muutoksenhakua eli lähinnä purkua, mutta myös menetetyn määräajan palauttamista on yritetty. Käytännössä vahingonkorvaus on osoittautunut toimivammaksi, ellei kyse ole ollut siitä, että ennakkoratkaisun pyytäminen EU-tuomioistuimelta on selvästi laiminlyöty, jolloin purku on menettelyvirheen perusteella menestynyt. Lisäksi artikkelissa käsitellään perusteettoman edun palautusta/hallintoriitaa sekä lyhyesti valitusta EIT:lle ja kantelua Euroopan komissiolle.

Julkaistu kategoriassa Verotusmenettely

Artikkelissa käsitellään jakamistalouden tuloverokysymyksiä. Aihe on ajankohtainen jakamistalouden nopean kasvun ja tuoreen asiaa sivuavan ratkaisun KHO 2017:131 vuoksi. Jakamistaloudessa on viime kädessä kysymys verovelvollisen käytössä olevan omaisuuden vuokraamisesta siksi ajaksi, kun hän ei sitä itse tarvitse. Siten jakamistalouteen liittyvät kysymykset kiinnittyvät pitkälle henkilöverotuksen klassiseen kysymykseen: onko meno verotuksessa vähennyskelpoinen tulonhankkimismeno vai vähennyskelvoton elantomeno.

Julkaistu kategoriassa Henkilöverotus

USA:n suurin verouudistus kolmeen vuosikymmeneen sai sinettinsä presidentti Donald Trumpin allekirjoituksella ennen joulua 2017. Uudistuksella muun muassa alennetaan USA:n yhteisöverokantaa merkittävästi ja muutetaan kansainvälistä verotusta koskevia säännöksiä. Artikkelissa käsitellään erityisesti yritysverotusta koskevien muutosten sisältöä ja arvioidaan niiden merkitystä USA:ssa toimiville konserneille. Lisäksi artikkelissa arvioidaan uudistuksen veropoliittisia vaikutuksia.

Julkaistu kategoriassa Henkilöverotus

Puuttumattomuusperiaate liittyy tutkimiskynnykseen ja silmien sulkemiseen vähäisiltä virheiltä. Sen lähisukulainen on suhteellisuusperiaate, jonka mukaan viranomaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Yhdenvertaisuusperiaate rajoittaa puuttumattomuusperiaatetta. Perintö- ja lahjaverotuksessa puuttumattomuusperiaatteen normipohja on ollut heikompi kuin tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa. Salassa pidettävien viranomaisohjeiden vuotaminen on laitonta, mutta laitonta on myös ei-salassa pidettävien tietojen salaaminen.

Julkaistu kategoriassa Verotusmenettely
maanantai, 29 toukokuu 2017 13:10

Vuosisadan verouudistuksesta neljännesvuosisata

Eriytetty tuloverojärjestelmä ja yritysverotuksen perinpohjainen uudistus ohittavat 1.1.2018 neljännesvuosisadan merkkipaalun. Pääomatulot saatettiin pohjoismaisen esimerkin mukaisesti yhtenäisen suhteellisen verotuksen piiriin, mutta ansiotulojen verotuksen uudistamiseen ei Suomessa uskaltauduttu. Yritysverotuksessa repaleinen veropohja tiivistettiin ja verokanta alennettiin 25 prosenttiin. Uudistuksen päälinjat ovat pitäneet näihin päiviin saakka, vaikka veropohjaa kohtaan on vuosien varrella tehty lukuisia hyökkäyksiä.

Julkaistu kategoriassa Verotuksen uudistaminen

Artikkeli syvennetystä asiakasyhteistyöstä jatkaa Konserniverokeskuksen uusien ohjauksen ja valvonnan työkalujen esittelyä. Artikkelissa perehdytään syvennetyn asiakasyhteistyön toimintatavan tavoitteisiin ja kerrotaan toimintatavassa toimimisesta käytännönläheisesti. Artikkelin tavoitteena on lisätä tietoa syvennetystä asiakasyhteistyöstä ja antaa vastauksia niihin kysymyksiin ja mielikuviin, joita syvennetty asiakasyhteistyö ja siinä toimiminen on herättänyt.

Julkaistu kategoriassa Verotusmenettely

Hallintolain hyvän hallinnon oikeusperiaatteisiin sisältyy säännös siitä, että viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Verotuksessa tästä luottamuksensuojaa koskevasta periaatteesta säädetään VML 26.2 ja OVML 6 §:issä.

Artikkelissa tarkastellaan luottamuksensuojan soveltamisedellytyksiä ja esitellään luottamuksensuojaa koskevista tuomioistuinratkaisuista tehdyn empiirisen tutkimuksen tuloksia. Artikkelissa esitellään tutkimuksen keskeisiä tuloksia muun muassa siitä, kuinka usein ja minkälaisissa verovalitusasioissa verovelvolliset vaativat luottamuksensuojaa ja minkälaisia ratkaisuja tuomioistuimet näissä tapauksissa ovat tehneet. Artikkeli sisältää myös katsauksen Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön toimintaan vuodelta 2016.

Julkaistu kategoriassa Verotusmenettely
keskiviikko, 01 maaliskuu 2017 10:00

Tilintarkastajan rikosvastuu

Tilintarkastajalla on merkittävä rooli yhteisöjen toiminnan laillisuuden valvonnassa. Huolimaton tilintarkastus voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen. Tahallaan väärän tilintarkastuskertomuksen antava tilintarkastaja syyllistyy tilintarkastusrikokseen. Törkeä huolimattomuus tulee rangaistavaksi tilintarkastusrikkomuksena. Tilintarkastaja voi syyllistyä yllyttäjänä avunantajana yhteisön toiminnassa tehtyihin veropetoksiin, kirjanpitorikoksiin, velallisen rikoksiin ja lukuisiin muihin rikoksiin. Väärän todistuksen antaminen kaupparekisteriviranomaiselle toteuttaa rekisterimerkintärikoksen tunnusmerkistön.

Julkaistu kategoriassa Yleistä ja muut verolajit
keskiviikko, 01 maaliskuu 2017 10:00

Rahoitusvastike tuloverotuksessa

Asunto-osakeyhtiön velkarahoitteisuus ja siihen liittyvä korkea rahoitusvastike mahdollistavat eräissä tilanteissa verojen säästämisen. Pääsäännön mukaan vuokranantaja voi vähentää rahoitusvastikkeen pääomatuloistaan, jos yhtiö vastaavasti tulouttaa kirjanpidossaan saamansa vastikkeet. Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Uudet oikeustapaukset selventävät sitä, milloin rahoitusvastike voidaan vähentää juoksevassa verotuksessa ja milloin se luetaan osaksi osakkeiden hankintamenoa.

Julkaistu kategoriassa Henkilöverotus