Kellas Vuokila

Kellas Vuokila

Uuden hallintoprosessilain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta lukien. Sen tarkoituksena on olla informatiivisempi kuin hallintolainkäyttölaki ja vastata aikaisempaa paremmin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. Artikkelissa on arvioitu tärkeimpien uudistusten merkitystä veroprosessien toimivuuden kannalta ja sitä, kuinka hyvin ne palvelevat veroriitojen ratkaisemista. Artikkelissa on myös kuvattu veroprosessien keskeisiä eroja yleiseen hallinto-oikeudelliseen prosessiin verrattuna.