sunnuntai, 29 lokakuu 2017 13:37

Verotus-lehti 5/2017

 

Sivu

Toiselle vuosisadalle siirryttäessä...

507

Professori (emeritus) Heikki Niskakangas:
Vuosisadan verouudistuksesta neljännesvuosisata

508
Eriytetty tuloverojärjestelmä ja yritysverotuksen perinpohjainen uudistus ohittavat 1.1.2018 neljännesvuosisadan merkkipaalun. Pääomatulot saatettiin pohjoismaisen esimerkin mukaisesti yhtenäisen suhteellisen verotuksen piiriin, mutta ansiotulojen verotuksen uudistamiseen ei Suomessa uskaltauduttu. Yritysverotuksessa repaleinen veropohja tiivistettiin ja verokanta alennettiin 25 prosenttiin. Uudistuksen päälinjat ovat pitäneet näihin päiviin saakka, vaikka veropohjaa kohtaan on vuosien varrella tehty lukuisia hyökkäyksiä.  

Finanssioikeuden emeritusprofessori Esko Linnakangas:  
Puuttumattomuusperiaate sukulaisineen verotuksessa ja tietovuoto

522

Puuttumattomuusperiaate liittyy tutkimiskynnykseen ja silmien sulkemiseen vähäisiltä virheiltä. Sen lähisukulainen on suhteellisuusperiaate, jonka mukaan viranomaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Yhdenvertaisuusperiaate rajoittaa puuttumattomuusperiaatetta. Perintö- ja lahjaverotuksessa puuttumattomuusperiaatteen normipohja on ollut heikompi kuin tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa. Salassa pidettävien viranomaisohjeiden vuotaminen on laitonta, mutta laitonta on myös ei-salassa pidettävien tietojen salaaminen.

 

Professori, ma. Juha Lindgren:
Korkojen vähentämisestä ja sen rajoituksista yritysverotuksessa

532

Korkojen vähentäminen ja sen rajoittaminen on keskeinen aihe kansainvälistä verotusta koskevassa keskustelussa niin OECD:n, EU:n kuin muillakin foorumeilla. Suomessa tarve vähentämisen rajoittamiseen on johtanut EVL 18 a §:n säätämiseen. Lisäksi julkaistussa oikeuskäytännössä (esimerkiksi KHO 2016:71 ja 2016:72) on puututtu korkojen vähennysoikeuteen. VML 28 §:n soveltaminen on johtanut veron kiertämistä koskevaan keskusteluun. Veronkiertodirektiivin ohella eräät kansalliset ja kansainväliset esitykset tulevat johtamaan sääntelyn muuttamiseen lähitulevaisuudessa.

 

KTT Timo Torkkel:
Maatilatalouden tuloverotuksen kirjanpitosidonnaisuudesta

548

Artikkelissa tarkastellaan maatalouden tuloveroverotuksen kirjanpitosidonnaisuutta. Maatalouden tuloverotuksen kirjanpitosidonnaisuuteen liittyviä kysymyksiä ei ole viimeaikaisessa oikeuskirjallisuudessa yksityiskohtaisesti tarkasteltu. Se, että kysymystä ei ole yksityiskohtaisesti tarkasteltu, on tavallaan itsestään selvä, koska maatalouden tuloverotus ei ole kirjanpitosidonnainen. Vaikka maatalouden tuloverotus ei ole kirjanpitosidonnainen, jo pelkästään tämä seikka herättää monia vero-oikeudellisesti merkityksellisiä kysymyksiä.

 

Yliopisto-opettaja, KTL, OTM Janne Myllymäki:
Kapitalisaatiosopimus palkitsemis- ja eläkejärjestelyissä

559
Artikkelissa käsitellään palkitsemis- ja eläkejärjestelyyn liittyvän kapitalisaatio­sopimuksen verotusta koskevia kysymyksiä palkansaajan ja työnantajan verotuksessa. Tarkastelun kohteena on se, missä tilanteessa palkansaajalle muodostuu veronalaista tuloa järjestelyssä, johon liittyy kapitalisaatiosopimus. Tarkastelun kohteena on myös se, milloin työnantajalla on oikeus vähentää tällaisesta järjestelystä aiheutuneita kustannuksia ja mikä on verotuksessa vähennyskelpoinen määrä.  

Yliopisto-opettaja Mika Nissinen:
Tietokoneohjelmiston digitaalinen jakelu ja tuloverosopimusoikeus

573

Artikkelissa käsitellään sitä, onko tietokoneohjelmiston digitaalisesta jakelusta saatu suoritus tuloverosopimusoikeudessa luonteeltaan rojaltia vai liiketuloa. Artikkeli jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan ohjelmiston digitaalista jakelua ohjelmistonkehittäjien näkökulmasta. Toisessa osassa tarkastellaan ohjelmiston digitaalisesta jakelusta maksetun suorituksen tuloverosopimusoikeudellista luonnetta OECD:n malliverosopimuksen kommentaarin perusteella. Kolmannessa osassa käsitellään ratkaisua KHO 15.11.2016/4882, joka koski sitä, pidetäänkö peliin liittyvää suoritusta Suomen ja Kiinan välistä tuloverosopimusta tulkittaessa rojaltitulona vai liiketulona.

 

KTM, veroasiantuntija Henri Lyyski:
Komissionäärijärjestelyjen tulkintaongelmat

588

Komissionäärin käsitteeseen liittyvien tulkintaongelmien takia ei ole täysin selvää, millaisissa olosuhteissa komissionääri voi muodostaa kiinteän toimipaikan verosopimusvaltioon. OECD:n mukaan kiinteän toimipaikan muodostumista on myös pyritty välttämään komissionäärijärjestelyillä ja muilla vastaavilla strategioilla. Tässä artikkelissa käydään läpi komissionäärin käsitteeseen liittyviä tulkintaongelmia etenkin sopimusten sitovuuden näkökulmasta. Lisäksi artikkelissa käydään läpi, millaisia muutoksia malliverosopimuksen 5.5 ja 5.6 artikloihin kohdistuu BEPS-hankkeen seurauksena ja millaisia vaikutuksia muutoksilla on komissionäärijärjestelyihin.

 

Hallinto-oikeustuomari Matti Tamminen:
Verosta vapauttaminen ja muutoksenhaku

600

Verosta vapauttaminen on yleensä jätetty vero-oikeudellisen muutoksenhakujärjestelmän ulkopuolelle. Ajoneuvoverolaissa, polttoainemaksusta annetussa laissa ja väylämaksulaissa valittaminen hallinto-oikeuteen on kuitenkin mahdollista. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisuja tässä poikkeuksellisessa muutoksenhakutilanteessa. Valitusmahdollisuuden merkitys verosta vapauttamista koskevista päätöksistä.

 

Finanssineuvos Jari Salokoski:
IFA:n 71. kongressi Rio de Janeirossa

610

Kongressin kaksi pääteemaa olivat ”BEPS-hankkeen arviointi: hankkeen lähtökohdat, uudet standardit ja toteuttaminen” sekä ”siirtohinnoittelun tulevaisuus”. Pääaiheiden lisäksi kongressissa käsiteltiin lukuisia muita aiheita, joiden teemat olivat värittyneet vahvasti BEPS-projektiin liittyvillä näkökulmilla. BEPS-toimenpiteiden vaikutusta ja käyttöönottamista eri valtioissa arvioitiin kansallisten lainsäädäntöjen sekä verosopimusten kannalta.

 

HTT, OTL, VT Veijo Tarukannel, OTM, VT Toni Sarivirta ja OTT, dosentti, kilpailuasiainneuvos Kalle Määttä:
Uutta kirjallisuutta

617

OTT Janne Juusela:
EU-uutiset

624

 

 

Hallitusneuvos Antero Toivainen:
Kansainvälisten veroasioiden palstaUutta kirjallisuutta

626
   

Executive Director Maritta Virtanen ja Senior Manager Eija Tannila:
EUT:n arvonlisäveropäätökset

629
   

Sisällysluettelo vuonna 2017 julkaistuista kirjoituksista

632
   
Luettu 3635 kertaa
Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Verotus-lehti 4/2017 Verotus-lehti 1/2018 »