sunnuntai, 08 huhtikuu 2018 15:20

Verotus-lehti 2/2018

 

Sivu

Osaamisen kehittäminen

135

Oikeusneuvos, OTT Vesa-Pekka Nuotio:
Siirtohintaoikaisuja, tappiontasausta, palvelumaksuja ja voittolisiä

136

Korkein hallinto-oikeus on vuonna 2017 antanut kolme siirtohintaoikaisuja koskevaa vuosikirjaratkaisua (KHO 2017:51, 145 ja 146). Artikkelissa tarkastellaan vuosikirjaratkaisuissa esillä olleita keskeisiä kysymyksiä kuten TVL 122 §:n 3 momentissa tarkoitetun lupamenettelyn ja siirtohintaoikaisun välistä suhdetta, toiminnanohjausjärjestelmähankkeiden toteuttamistapaa, palvelumaksuina saatujen tulojen jaksottamista, vertailuyhtiöiden valintaa sekä konsernien palvelumaksujen voittolisän määrittämistä. Lisäksi artikkelissa tuodaan esille kysymyksiä, jotka esillä olleissa asioissa olisivat voineet tulla ratkaistavaksi mutta joihin korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole vuosikirjaratkaisujen lopputulosten takia otettu kantaa.

 

KTT, yliopistonlehtori Pekka Nykänen ja oikeusneuvos Timo Räbinä:   
Ajankohtaiskatsaus luovutusvoiton verotusta koskevaan oikeuskäytäntöön vuodelta 2017

150

Artikkelissa käsitellään kaikki vuoden 2017 aikana julkaistut luovutusvoittoverotusta koskevat korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut. Lisäksi käsitellään kaikki hallinto-oikeuksien ja keskusverolautakunnan julkaisemat lainvoimaiset luovutusvoittoverotusta koskevat ratkaisut. Ratkaisut koskevat muun muassa SVOP-rahaston varojen palauttamista, perinnöksi saadun omaisuuden luovutusvoiton verotusta ja luovutusvoittoverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevien säännösten soveltamista.

 

AA, OTT, KTM Ossi Haapaniemi:
EU-oikeuden vastaisten päätösten korjaaminen

165

Artikkelissa käydään läpi, mitä toimintavaihtoehtoja verovelvollisilla on tilanteissa, joissa verovelvollista koskeva lainvoimainen päätös vaikuttaa EU-oikeuden vastaiselta. Ensimmäisenä keinona on yleensä käytetty ylimääräistä muutoksenhakua eli lähinnä purkua, mutta myös menetetyn määräajan palauttamista on yritetty. Käytännössä vahingonkorvaus on osoittautunut toimivammaksi, ellei kyse ole ollut siitä, että ennakkoratkaisun pyytäminen EU-tuomioistuimelta on selvästi laiminlyöty, jolloin purku on menettelyvirheen perusteella menestynyt. Lisäksi artikkelissa käsitellään perusteettoman edun palautusta/hallintoriitaa sekä lyhyesti valitusta EIT:lle ja kantelua Euroopan komissiolle.

 

Hallinto-oikeustuomari Matti Haapaniemi:
Yleiskulujen vähentämisestä arvonlisäverotuksessa

177

Artikkelissa on kartoitettu hallinto-oikeuden näkökulmasta niitä käytännön ongelmatilanteita, jotka liittyvät yleiskulujen vähentämiseen arvonlisäverotuksessa. Artikkeli on osoitettu hallinto-oikeuden asiakkaille ja sidosryhmille. Artikkelissa on käsitelty arvonlisäverotuksen soveltamisalan ulkopuolista toimintaa ja verotonta myyntiä kulujen vähennysoikeutta rajaavana tekijänä, suoraa ja välitöntä yhteyttä vähennysoikeuden edellytyksenä, selvitysvelvollisuuden jakautumista, yleiskulujen kohdistamista konsernissa sekä yleiskulujen vähennysoikeuden jakamista.

 

KTT, ylitarkastaja Marjut Salo:
Verotuksen verovelvolliskohtainen päättyminen

190

Artikkeli käsittelee verotusmenettelylaissa ja kiinteistöverolaissa säädettyä verotuksen verovelvolliskohtaista päättymistä. Verotuksen verovelvolliskohtaisella päättymisellä tavoitellaan kaikkien verovelvollisryhmien tuloverotuksen ja kiinteistöverotuksen reaaliaikaisuuden parantamista siten, että säännönmukainen verotus voi päättyä verovelvolliskohtaisesti aiempaa aikaisemmin. Keskeinen ajatus on, että kunkin verovelvollisen verotus päättyy yksilöllisesti mahdollisimman pian sen jälkeen, kun verovelvollisen verotus on toimitettu. Veronpalautuksen maksupäivä ja jäännösveron eräpäivä(t) riippuvat verotuksen verovelvolliskohtaisesta päättymisajankohdasta.

 

OTL, KTL, yliopisto-opettaja Janne Myllymäki:
Kiinteistöverotusta koskevaa oikeuskäytäntöä vuodelta 2017

202

Artikkelissa käydään lävitse vuoden 2017 aikana annetut kiinteistöverotusta koskevat korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisut, vuosikirjanumeroiltaan 2017:35, 2017:45 ja 2017:49. Artikkelissa käsitellään kussakin tapauksessa ratkaistavana ollut oikeuskysymys, keskeinen sääntely ja muu oikeudellinen aineisto, tapauksen olosuhteet ja asian käsittelyvaiheet, korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut sekä esitetään johtopäätökset. Artikkelin lopuksi esitetään lyhyt yhteenveto.

 

Yliopisto-opettaja Mika Nissinen:
Rojaltin legaalimääritelmä tuloverosopimuksessa – oikeustapauskommentti ratkaisusta KHO 2016 T 4823

215

Artikkelissa esitetään KHO 2016 T 4823 (ei-julkaistu) ratkaisua analysoiden näkökulmia siihen kysymykseen, mikä merkitys legaalimääritelmällä on tuloverosopimusoikeudessa, ja tuleeko tuloverosopimuksen rojaltiartiklaa koskevat määräykset tulkita OECD:n malliverosopimuksen mukaisesti, sitä laajemmin, vai sitä suppeammin.

 

Finanssioikeuden emeritusprofessori Esko Linnakangas:
USA:n perintöverotus ja Suomi

224

USA:n liittovaltion jäämistöverotyyppisen perintöverotuksen verotettavaa alarajaa nostettiin vuodesta 2018 alkaen merkittävästi. Suomessa perintöveroa aletaan maksaa paljon pienemmistä varoista kuin USA:ssa. Koska perintövero vastoin presidentti Trumpin tavoitetta USA:ssa jäi henkiin, perintöverokriitikot Suomessa saattavat tyytyä vaatimaan verotettavan määrän alarajan korottamista amerikkalaisen mallin mukaisesti esimerkiksi 10 tai 20 miljoonaan euroon.

 

KTM, väitöskirjatutkija Jenni Similä:
Vero-oikeuden bibliografia 2017

227

Vero-oikeuden bibliografiaan on pyritty keräämään vuonna 2017 Suomessa julkaistut, suomalaisten kirjoittajien ulkomailla ilmestyneet julkaisut ja ulkomaalaisten kirjoittajien suomalaisten kirjoittajien kirjoista julkaisemat arvostelut.

 

KTL (väit.) Katriina Pankakoski:
Tavaramerkin siirtohinnoittelu: etuyhteysliiketoimen markkinaehtoisen hinnoittelun rajat (väitöskirjan esittely)

237

Väitöskirjatutkimuksen kohteena on etuyhteysliiketoimen markkinaehtoisen hinnoittelun rajat tavaramerkin siirtohinnoittelussa. Artikkelissa esitetään tutkimuksen kokoavat päätelmät siitä, miten markkinaehtoperiaatteen soveltamisen oikeudelliset ja hinnoittelun rajat muodostuvat Suomen kansainvälisessä vero-oikeudessa ja miten näitä rajoja noudattaen voidaan muodostaa vero-oikeudellisesti hyväksyttävä arvostusratkaisu tavaramerkin siirtohinnoittelussa.

 

Senior Tax Manager Tarja Kettunen:
Uutta kirjallisuutta

245

Janne Juusela ja Tommi Parkkola:
EU-uutiset

251

 

 

Maritta Virtanen ja Eija Tannila:
EUT:n arvonlisäveropäätökset

258
   
Luettu 2791 kertaa
Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Verotus-lehti 1/2018 Verotus-lehti 3/2018 »