maanantai, 12 marraskuu 2018 17:19

Verotus-lehti 5/2018

 

Sivu

Muutoksia taustalla ja tässä ajassa

531

Kansliapäällikkö Martti Hetemäkeä haastatteli Juha Lindgren:
Työllisyyttä ja osaamista tukeva verotus

532

OTT Pauli K. Mattila:   
Työpanososinko – uusia tulkintoja

538

Palkkatulojen verotus on pääosin huomattavasti ankarampaa kuin osinkotulojen. Tämä on johtanut korkean tuottavuuden palvelualan osakeyhtiöissä järjestelyihin, joiden tarkoituksena on muuntaa palkkatulot osinkotuloiksi. Tällaisia järjestelyitä on pyritty estämään työpanososinkoa koskevalla erityissäännöksellä (TVL 33b §:n 3 mom.). Artikkelissa tarkastellaan tämän säännöksen syntyhistoriaa ja soveltamista. Tarkastelun kohteena on erityisesti säännöksen suhde veron kiertämisen estosäännökseen (VML 28 §). Tätä suhdetta kuvastaa mielenkiintoisella tavalla radikaaliksi luonnehdittu KHO:n ratkaisu 2018:40. Onko tässä avattu tie uudenalaiselle tulkintakulttuurille?

 

Veroasiantuntija Tiina Ruohola:
Terveyden- ja sairaanhoidon ALV

552

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen arvonlisäverotus on ollut muutoksessa Verohallinnon aloitettua vuoden 2017 alusta alan toimijoihin kohdistuneen ohjaus- ja valvontaprojektin. Alalla pitkään voimassaolleita verotuskäytäntöjä on kyseenalaistettu. Korkein hallinto-oikeus on julkaissut kuluneen vuoden aikana alan arvonlisäverotuskäytäntöjä muuttaneita vuosikirjaratkaisuja. Artikkelissa käsitellään terveyden- ja sairaanhoitoalan arvonlisäverokysymyksiä vertaillen direktiivin ja arvonlisäverolain säännöksiä sekä tuoretta oikeuskäytäntöä.

 

KTM Vilma Lepistö, OTT, KM,professori (ma.) Hannu Ojala ja OTT, yliopistonlehtori Matti Urpilainen:
Tilintarkastuksen ja tilitoimistotyön merkitys pienosakeyhtiöiden verovalvonnassa (referee.artikkeli)

561

Taloudellisen toiminnan valvonta käsitetään artikkelissa integroituneeksi kokonaisuudeksi. Verovalvonnassa verotarkastuksella, tilintarkastuksella ja tilitoimistotyöllä on kaikilla oma roolinsa ja valvontaympäristön muutosten mukana muuttuvat keskinäissuhteensa. Artikkelissa kartoitetaan tätä tutkimuskenttää haastattelututkimuksen pohjalta.

 

KTM Petteri Rapo:
OECD:n päivitetty siirtohinnoitteluohjeistus voitonjakamismenetelmää (Profit Split Method) koskien

572

OECD julkaisi kesäkuussa 2018 kaksi päivitettyä siirtohinnoitteluohjeistusta, joista toinen käsittelee voitonjakamismenetelmän (Transactional Profit Split Method; PSM) soveltamista rajat ylittävissä etuyhteystilanteissa. Artikkelissa esitellään päivitetyn ohjeistuksen keskeistä sisältöä ja arvioidaan sen mahdollisia vaikutuksia verotuskäytäntöön. Huomiota kiinnitetään myös voitonjakamismenetelmän mahdolliseen rooliin markkinaehtoperiaatteen kehittämisessä vastaamaan paremmin nykyaikaisen kansainvälisen liiketoimintaympäristön vaatimuksia.

 

OTL, KTL, yliopisto-opettaja Janne Myllymäki:
Kiinteistöverotus 25 vuotta (referee-artikkeli)

581

Artikkelissa tarkastellaan, mitä kiinteistöverotuksessa on tapahtunut niiden kahdenkymmenenviiden vuoden aikana, joina nykyinen kiinteistöverolaki on ollut voimassa. Samalla arvioidaan lyhyesti kiinteistöverotusta koskevan sääntelyn toimivuutta ja sen ongelmia. Artikkelissa ennakoidaan myös sitä, mitä kiinteistöverotuksessa tulee mahdollisesti tapahtumaan tulevina vuosina.

 

Kolumni: Hautausmaiden ja vähän muunkin verollepano

595

Veroasiantuntija Petri Harsu:
Suojauksen käsittely kirjanpidossa ja verotuksessa, osa 1; Suojauksen periaatteet ja käsittely IFRS:n mukaisessa tilinpäätöksessä

596

Suojausta käsittelevän artikkelin ensimmäisessä osassa selvitetään suojauksen periaatteita ja suojauksen käsittelyä IFRS:n mukaisessa tilinpäätöksessä. Asia on ajankohtainen, koska IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardi tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Standardi sääntelee muun muassa suojauslaskentaa. Kirjanpitolautakunnan mukaan IFRS:n mukainen suojauslaskenta on hyvän kirjanpitotavan mukaista myös kirjanpitolakia soveltavan kirjanpitovelvollisen osalta riippumatta siitä, arvostaako kirjanpitovelvollinen rahoitusvälineensä käypään arvoon vai soveltaako se hankintamenopohjaista varovaisuudenperiaatetta. Artikkelin myöhemmin julkaistavassa toisessa osassa selvitellään suojauksen käsittelyä kirjanpitolain mukaisessa tilinpäätöksessä ja verotuksessa.

 

Finanssioikeuden professori Leila Juanto ja finanssioikeuden emeritusprofessori Esko Linnakangas:
Peliverot – vanhaa ja uutta

 606

Pelikortit tulivat meillä verotuksen kohteeksi jo 1700- ja 1800-luvuilla. Veroa puollettiin 1900-luvun alussa siveellisillä ja taloudellisilla perusteilla. Lopullisesti pelikorttiveromme, josta säädettiin leimaverolaissa, kumottiin vuonna 1983 viittaamalla veronkannon vaikeuksiin ja valvontaongelmiin. Arpajaisveromme juuret ovat 1930- ja 1940-luvuilla. Tarkoituksena on korvata arpajaisvoittojen tuloverotus. Arpajaisvero kuitenkin muistuttaa myös erityisiä kulutusveroja.

 

OTT, asianajaja Aleksei Hanninen:
Liiketoimintamallin uudelleenjärjestelyn siirtohinnoittelu Venäjän, Suomen ja USA:n vero-oikeuden näkökulmasta (väitöskirjan esittely)

610

Artikkelissa esitellään väitöskirjatutkimusta liiketoimintamallin uudelleenjärjestelyn siirtohinnoittelusta Venäjän, Suomen ja Yhdysvaltain vero-oikeuden näkökulmasta. Tutkimuksessa tutkitaan ensinnäkin sitä, missä laajuudessa liiketoimintamallin muutos voi tulla siirtohinnoittelun kohteeksi Venäjän, Suomen ja Yhdysvaltain siirtohinnoittelusäännösten mukaan. Toisena merkittävänä tutkimuskysymyksenä on, miten markkinaehtoperiaatteen mukainen siirtohinta tulee määrittää tällaisille omaisuuserille, joiden katsotaan tulevan siirtohinnoittelun kohteeksi.

 

Associate Asta Tukiainen:
Yhtiön verovelvollisuus EU:n yritysverotusdirektiivien soveltamisedellytyksenä (Pro gradu -työn esittely)

620

Artikkeli käsittelee emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU), yritysjärjestelydirektiivin (2009/133/EY) ja korko-rojaltidirektiivin (2003/49/EY) henkilöllisen soveltamisalan kannalta tärkeän termin, ”jäsenvaltiossa sijaitsevan yhtiön”, monitulkintaista määritelmää. Artikkeli keskittyy selventämään ”jäsenvaltiossa sijaitsevan yhtiön” määritelmän kolmatta edellytystä, jonka mukaan ”jäsenvaltiossa sijaitsevan yhtiön” on oltava velvollinen maksamaan jotain direktiiveissä listatuista veroista tai muuta veroa ilman vapautusta.

 

Professori Reijo Knuutinen ja asianajaja, partner Einari Karhu:
IFA:n 72. kongressi Soulissa

626

Oikeusneuvos, OTT Mikko Pikkujämsä:
Uutta kirjallisuutta

632

KTL Virpi Haaramo:
IFRS 17 Vakuutussopimukset – listattujen vakuutusyhtiöiden tilinpäätösraportointi muuttuu

636

OTT Janne Juusela ja hallitusneuvos Tommi Parkkola:
EU-uutiset

643

Executive Director Maritta Virtanen ja Senior Manager Eija Tannila:
EUT:n arvonlisäveropäätökset

647

Hallitusneuvos Antero Toivainen:
Kansainvälisten veroasioiden palsta

652

Kansainvälisten veroasioiden palsta

655
   
Luettu 3053 kertaa
Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Verotus-lehti 4/2018 Verotus-lehti 1/2019 »