Tulosta tämä sivu
tiistai, 01 joulukuu 2015 02:00

Verotus-lehti 1/16

 

Sivu

Katsaus vuoteen 2016

4

Professori Reijo Knuutinen:
Aineeton omaisuus, liiketoiminnan uudelleenjärjestely ja verotus:
veropoliittisia tarkastelukulmia

5

Aineeton omaisuus muodostaa merkittävän osan yritysten arvosta. Aineetonta omaisuutta siirtyy usein yhden verojärjestelmän piiristä toiseen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyiden yhteydessä. Kirjoituksessa tarkastellaan veropoliittisesta näkökulmasta aineettomaan omaisuuteen ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviä mahdollisia ongelmia sekä erilaisia lähestymistapoja näiden ratkaisemiseksi joko kansallisella tai kansainvälisellä tasolla.

 

Professori Matti Myrsky:  
Verolain tulkinnan kysymyksiä

21

Verolain tulkintaa koskevassa artikkelissa suppeasti tarkastellaan ratkaisutoiminnan peruspiirteitä ja verotuksen oikeuslähdeoppia. Uutena asiana nostetaan esille ratkaisukoonpanon merkitys tässä asiakokonaisuudessa. Toisena uutena asiana pohditaan sitä, mitä merkitystä on sillä, onko ratkaisija nuori, kokematon päättäjä vai jo kokenut ratkaisija. Tarkoituksena on tuoda esille näin ratkaisutoimintaan väistämättä liittyviä psykologisia elementtejä.

 

Professori, ma. Juha Lindgren:
Yritystoiminnan jatkaminen osakeyhtiössä

28

Perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennusten yhtenä soveltamisen edellytyksenä on, että luovutuksensaaja jatkaa saaduilla varoilla yritystoimintaa saadussa yrityksessä. Korkeimman hallinto-oikeuden syksyllä 2015 antamat ratkaisut rajaavat huojennuksen soveltamista osakeyhtiömuotoisessa yrityksessä tilanteissa, joissa perinnönsaaja on alaikäinen tai lahjoittaja pidättää itselleen lahjoitettavien osakkeiden äänioikeuden. Artikkelissa tarkastellaan mainittuja ratkaisuja, niiden vaikutuksia sekä niistä mahdollisesti aiheutuvaa lainsäädännön muutostarvetta.

 

KTM, verotarkastaja Salla Autio ja KTT, veroyliasiamies Timo Räbinä:
Oikeudenkäyntikulut veroprosessissa – keskeiset periaatteet ja
tutkimus kulujen korvaamista koskevasta oikeuskäytännöstä

38

Artikkelissa tarkastellaan oikeudenkäyntikuluihin liittyviä kysymyksiä veroprosessissa. Artikkelissa esitellään oikeudenkäyntikuluista veroprosessissa tehtyä empiiristä tutkimusta, jossa selvitettiin oikeudenkäyntikulujen vaatimiseen ja korvaamiseen vaikuttavia tekijöitä hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä tehdyn tutkimuksen perusteella. Artikkelissa esitellään lyhyesti oikeudenkäyntikuluihin liittyvä sääntely, määritellään korvauskelpoisten kulujen käsite sekä perehdytään muutamaan oikeudenkäyntikuluja koskevaan erityiskysymykseen. Pääpaino on kuitenkin empiirisen tutkimuksen keskeisten tulosten esittelyssä.

 

Varatuomari Mirja Salo:
Vastikkeellisuus arvonlisäverotuksen soveltamisalaa rajaavana
vaatimuksena Suomessa ja Ranskassa

55

Eräs arvonlisäveron soveltamisalaa rajaava tekijä on edellytys liiketoimen vastikkeellisuudesta. Tarkastelen tässä artikkelissa, miten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä muotoiltu, arvonlisäverodirektiiviin sisältyvää vastikkeellisuus-vaatimusta koskeva tulkinta heijastuu ratkaisukäytäntöön toisaalta Suomessa ja toisaalta Ranskassa, jossa direktiiveihin perustuvaa arvonlisäverojärjestelmää on sovellettu Suomea kauemmin. Sen seikan, että arvonlisävero on harmonisoitu vero, pitäisi sinällään merkitä sitä, että vastikkeellisuuttakin koskien olisi olemassa yhtenäisiä kansallisia tulkintoja, joissa vahvistuisi tuomioistuimen vastikkeellisuus-vaatimuksesta esittämä määritelmä ”välittömästä yhteydestä”. Vertailun myötä osoittautuu, että välittömän yhteyden kriteerin seuraaminen johtaa kulloinkin esillä olevan yksittäisen tapauksen tosiseikkojen ja niitä koskevien väitteiden äärelle. Tästä havainnosta huolimatta välittömän yhteydenpitäminen ratkaisujen lähtökohtana on myös johtanut yhteneväisyyteen.

 

KTM Jarno Mäkelä ja KTM, asianajaja Ville Alahuhta:
Konsernitasonkontrollin ja operatiivisen päätöksenteon
rajapinnat siirtohinnoittelussa

65

Artikkelissa käsitellään konsernitason kontrollin ja konserniyhtiöiden operatiivisen päätöksenteon siirtohinnoitteluliitännäisiä kysymyksiä. Konsernitason kontrolli voi käytännössä toteutua sisäisen ohjeistuksen kautta, millaisia voivat olla esimerkiksi corporate governance-suositusten noudattamista varten laaditut ohjeet ja selvitykset. Konserniyhtiön operatiivinen toiminta edellyttää käytännössä väistämättä jonkinasteista konsernitason kontrollia. Konsernitason kontrollissa ei siten ole yleensä kyse tytäryhtiön operatiivisesta päätöksenteosta, vaan pikemminkin operatiiviselle päätöksenteolle asetettavista raameista. Tämän ohella konserniyhtiöiden siirtohinnoittelua tulee arvioida konsernin siirtohinnoitteludokumentaation eikä muita tarkoituksia varten laadittujen dokumenttien valossa.

 

Oikeustieteen tohtoriopiskelija, KTM Lauri Finér:
Liiketulonkohdentaminen kiinteille toimipaikoille, osa III (referee-artikkeli)

76

 

Kiinteän toimipaikan tulonmäärittämistä koskevan artikkelisarjan kolmannessa osassa käsitellään verotusmenettelyyn ja kiinteän toimipaikan verotettavan tulon oikaisuun liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Lisäksi artikkelissa on kuvattu esimerkkitapauksia, joissa sovelletaan artikkelisarjan aiempien osien tulonmäärittämisen teoriaa. Esimerkit koskevat rakennustoimintaa, myyntitoimintaa, varallisuuden kohdentamista ja epäitsenäisiä edustajia.

 

OTL, VT Niko Svensk:
Piilevä veroperintö- ja lahjaverotuksessa

87

Artikkelissa tarkastellaan sitä, tulisiko piilevä verovelka ottaa huomioon perintö- ja lahjaverotuksessa. Artikkelissa käydään läpi vallitseva oikeustila piilevän verovelan huomioimisen osalta perintö- ja lahjaverotuksessa. Lisäksi artikkelissa pohditaan sitä, miten voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa piilevän verovelan huomioonottamisen.

 

Professori Matti Myrsky ja OTT, dosentti Petri Saukko:
Uutta kirjallisuutta

95

OTT Janne Juusela ja hallitusneuvos Tommi Parkkola:
EU-uutiset

99

Executive Director Maritta Virtanen ja Senior Manager Eija Tannila:
EUT:n arvonlisäveropäätökset

102

Hallitusneuvos Antero Toivainen:
Kansainvälisten veroasioiden palsta

107

Nordisk skattevidenskabeligt forskningsråd

114
Luettu 2208 kertaa