keskiviikko, 05 kesäkuu 2019 07:44

Verotus-lehti 3/2019

 

Sivu

Vaalien ja verojen vuosi

267

KTT Timo Torkkel:   
Varainsiirtoverotuksesta itseverotuksena – huomioita verotus- ja oikeuskäytännöstä (referee-artikkeli)

268

Varainsiirtoverotus perustuu itseverotuksen periaatteeseen. Tällöin veron perusteen ja veron määrän tulee olla jokaisen laskettavissa. Lisäksi itseverotuksella on heijastusvaikutuksia verovastuun kautta myös kolmansiin osapuoliin. Nämä seikat korostavat varainsiirtoverolain tulkinnan ja soveltamiskäytännön selkeyden tarvetta. Varainsiirtoverolain tulkinnan ja soveltamiskäytännön selkeyden tarve asettaa korostetun laadullisen vaatimuksen lainsäätäjälle, mutta toisaalta se korostaa myös varainsiirtoverolain tulkinnan ja soveltamiskäytännön ennustettavuuden vaatimusta.”

 

Veroasiantuntija Toni Jääskeläinen ja veroasiantuntija Tiina Ruohola:
Sähköisten julkaisujen arvonlisäverotus kevenee 1.7.2019

283

Sähköisiin kirjoihin ja julkaisuihin voidaan soveltaa alennettua 10 % verokantaa 1.7.2019 alkaen. Artikkelissa käsitellään muutoksen taustalla olevan direktiivin hyväksymisen vaiheet Euroopan unionin neuvostossa. Lisäksi artikkelissa taustoitetaan Suomen lainsäädäntöä ennen muutosta ja perehdytään muutoksen toteutukseen rajanvetokysymyksineen. Artikkelin loppupuolella käydään läpi uuden lainsäädännön voimaantulo ja nostetaan esiin kysymyksiä, joita muutos on herättänyt.

 

KTM, Tax Advisor, väitöskirjatutkija Siru Lönnblad:
Oikeuksien väärinkäytön kielto ja veron kiertäminen (referee-artikkeli)

290

Oikeuksien väärinkäytön kielto on unionioikeudellinen periaate, jota on sovellettu unionin tuomioistuimen eri asiaryhmissä jo pitkään. Vero-oikeuden alalla periaatteella on kuitenkin verrattain lyhyt historia. Veronkiertodirektiivin (EU 2016/1164) implementoinnin myötä periaatteella tulee olemaan keskeinen merkitys yleisen veronkiertosäännöksen soveltamisharkinnassa. Tässä artikkelissa tarkastellaan oikeuksien väärinkäytön kiellon soveltamisedellytyksiä ja arvioidaan periaatteen soveltamiseen liittyviä rajoitteita. Lisäksi artikkelissa käsitellään kysymystä siitä, miten todistustaakka jakautuu oikeuksien väärinkäytön tunnistamisessa.

 

Head of Transfer Pricing Sanna Jäälinoja:
Kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettely uuden lain näkökulmasta

304

Kansainvälisiä veroriitoja ratkaistaan ja kaksinkertaista verotusta poistetaan keskinäisessä sopimusmenettelyssä. Se on valtioiden välistä sopimusmenettelyä, joka perustuu kansainvälisiin sopimuksiin. Euroopan Unioni antoi vuonna 2017 veroriitojen ratkaisua koskevan direktiivinsä, joka jäsenmaiden tulee implementoida osaksi kansallista lainsäädäntöään 30.06.2019 mennessä. Suomessa eduskunta hyväksyi asiaa koskevan lain helmikuussa 2019. Artikkelissa käsitellään keskinäistä sopimusmenettelyä direktiivin implementoimiseksi säädettävän uuden kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain näkökulmasta.

 

OTL, KTL, yliopisto-opettaja Janne Myllymäki:
Säästö- ja sijoitusvakuutusten verotuksen muutokset vuodelle 2020 (referee-artikkeli)

316

Säästö- ja sijoitusvakuutusten verotukseen on tulossa useita muutoksia verovuodesta 2020 alkaen. Verolainsäädännön tunnistamien vakuutustyyppien joukko laajenee ei- verotuettuihin määräaikaisiin ja elinikäisiin eläkevakuutuksiin. Säästöhenkivakuutuksen ja kapitalisaatiosopimuksen veronalaisen tuoton jaksottaminen muuttuu. Säästö- ja sijoitusvakuutusten tappiot tulevat laajasti vähennyskelpoiseksi. Säästö- ja sijoitusvakuutusten verotukseen tulee myös useita muita muutoksia. Tässä artikkelissa käydään lävitse keskeiset muutokset vakuutusten verotukseen.

 

Kolumni: Lentovero ja avaruusmatkailun verotus

329

AA Sebastian Kellas ja AA, VT Ulla Vuokila:
Uuden hallintoprosessilain vaikutus muutoksenhakuun verotuksessa

330
Uuden hallintoprosessilain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta lukien. Sen tarkoituksena on olla informatiivisempi kuin hallintolainkäyttölaki ja vastata aikaisempaa paremmin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. Artikkelissa on arvioitu tärkeimpien uudistusten merkitystä veroprosessien toimivuuden kannalta ja sitä, kuinka hyvin ne palvelevat veroriitojen ratkaisemista. Artikkelissa on myös kuvattu veroprosessien keskeisiä eroja yleiseen hallinto-oikeudelliseen prosessiin verrattuna.  

KTM Niko Pankka ja professori (ma.) Juha Lindgren:
Ennakkopäätösvalitus – tutkimus ennakkopäätösvalituksesta verotuksen muutoksenhakumenettelynä (referee-artikkeli)

346

Vuoden 2014 alusta verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen on ollut mahdollista hakea muutosta suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta ennakkopäätösvalituksella. Artikkelissa käydään läpi ennakkopäätösvalituksen kehityskaari aina lain valmistelusta nykypäivään sekä valitusprosessin eteneminen käytännössä. Lisäksi tarkastelussa ovat kaikki tapaukset vuosilta 2014-2018, joissa joko verovelvollinen, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö tai molemmat ovat vaatineet ennakkopäätösvalitusta.

 

Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju:
Osake- ja sijoitussäästötilit pohjoismaissa - eroja ja yhtäläisyyksiä, osa 1 (referee-artikkeli)

359

Artikkelissa tarkastellaan pohjoismaista sääntelyä sijoitustilimalleista. Tilimallit rinnastuvat välillisiin sijoituksiin (kapitalisaatiosopimukset, vakuutustuotteet ja sijoitusrahastosijoitukset). Tilimallien verotus on erilaista: Ruotsissa verotetaan laskennallista tuottoa, Norjassa ja Suomessa varojen ja tuoton nostamista tililtä ja Tanskassa sovelletaan alennettua 17 %:n pääomatuloverokantaa. Yksityisoikeudellinen sääntely ja verotus ovat ankarinta Tanskassa, lievempää Suomessa ja lievintä Norjassa ja Ruotsissa.

 

Finanssioikeuden emeritusprofessori Esko Linnakangas:
Elintarvikkeiden verosoppa

371

Artikkelissa selvitetään erilaisten elintarvikkeiden arvonlisäverokannat kaikissa EU- valtioissa. Harmonisoinnista huolimatta verotuskohtelu vaihtelee maittain merkittävästi. Joissakin maissa peruselintarvikkeilla on nollaverokanta, muutamassa maassa kaikki elintarvikkeet ovat yleisen arvonlisäverokannan piirissä. Terveys- ja ympäristösyistä elintarvikkeiden alempi verokanta saatettaisiin meillä rajata koskemaan esimerkiksi tuoreita ja jäähdytettyjä kasviksia sekä tuoreita ja kuivattuja hedelmiä.

 

KTM, ylitarkastaja, väitöskirjatutkija Jenni Similä:
Vero-oikeuden bibliografia 2018

376

Vero-oikeuden bibliografiaan on pyritty keräämään vuonna 2018 Suomessa julkaistut, suomalaisten kirjoittajien ulkomailla ilmestyneet julkaisut ja ulkomaalaisten kirjoittajien suomalaisten kirjoittajien kirjoista julkaisemat arvostelut.

 

OTT Janne Juusela ja hallitusneuvos Tommi Parkkola:
EU-uutiset

385

Associate Partner Maritta Virtanen ja Senior Manager Eija Tannila:
EUT:n arvonlisäveropäätökset

390
   
Luettu 2421 kertaa
Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Verotus-lehti 2/2019 Verotus-lehti 4/2019 »