tiistai, 27 elokuu 2019 08:12

Verotus-lehti 4/2019

 

Sivu

Verotuksen tulevia suuntia

399

Professori Pekka Nykänen:   
Omaisuuden lopullisen arvonmenetyksen vähennyskelpoisuus henkilöverotuksessa

400

Tuloverolain 50.3 §:n mukaan luovutustappioon rinnastetaan eräät johdannaisinstrumenttien aiheuttamat tappiot ja arvopapereiden lopulliset arvonmenetykset. Säännöstä on pidetty tyhjentävänä luettelona luovutustappioon rinnastettavista arvonmenetyksistä. Lain esitöiden perusteella on kuitenkin mahdollista, että säännös olisi vain esimerkkiluettelo ja omaisuuden lopulliset arvonmenetykset voisivat olla laajemminkin vähennyskelpoisia luovutustappioina. Artikkelissa tarkastellaan tämän lisäksi laajemminkin sitä, kuinka omaisuuden lopullisia arvonmenetyksiä kohdellaan tuloverolain mukaisessa verotuksessa.

 

OTT Pauli K. Mattila:
Yllätyksellisen yllätyksetön hallitusohjelma

413

Artikkelissa tarkastellaan pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman verotusta koskevaa osaa. Aluksi luodaan lyhyt vertaileva katsaus kahden edellisen hallituksen (Katainen/Stubb ja Sipilä) vastaaviin ohjelmakirjauksiin. Rinteen hallituksen verotusta koskevaa osiota pidetään pääosin yllätyksettömänä. Pääpaino ohjelmassa kohdistuu veropohjan tiivistämiseen. Verotuksenkin ratkaisut perustuvat suurelta osin siihen, että työllisyysaste saadaan nostettua vaalikauden loppuun mennessä 75 prosenttiin. Mikäli tässä ei onnistuta, edessä on todennäköisesti myös uusia verotusta koskevia ratkaisuja.

 

Finanssioikeuden emeritusprofessori Esko Linnakangas:
Maakunta- ja muista alueellisista veroista

420

Artikkelissa selvitetään, miten verotusoikeus jakautuu valtion, osavaltioiden tai maakuntien ja kuntien kesken Yhdysvalloissa, Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Ruotsissa. Sen jälkeen tarkastellaan Suomen tilannetta ja maakuntaveron säätämismahdollisuutta perustuslakimme kannalta.

 

Veroasiantuntija Anne Kaleva ja veroasiantuntija Tiina Ruohola:
Arvonlisäverouudistukset EU-tavarakaupassa (Quick fixes) 1.1.2020 alkaen

431

Arvonlisäverouudistukset EU-tavarakaupassa (B2B) koskien lyhyen aikavälin parannuksia (quick fixes) tulevat voimaan 1.1.2020 alkaen. Uudistuksella yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan EU-tavarakaupan arvonlisäverotusta neljällä (4) osa-alueella. Ensimmäinen muutos on selventävä säännös siitä, mihin liiketoimiketjun myyntiin tavaroiden kuljetus liittyy. Toinen muutos on yhteisömyynnin verottomuuden aineelliseksi edellytykseksi lisätty ostajan alv-tunnisteen voimassaolo ja yhteenvetoilmoituksen antaminen. Kolmas muutos on call off –varastoihin liittyvät yksinkertaistukset. Neljäs muutos on näyttöolettama kuljetuksesta.

 

AA, Partner, Head of Tax Heikki Vesikansa ja AA, Senior Associate Matleena Pälve:
Ylimääräinen muutoksenhaku verotuksessa

441

Artikkeli käsittelee ylimääräisen muutoksenhaun keinoja veroasioissa. Kirjoittajat odottavat ylimääräisen muutoksenhaun käyttöalan laajenevan, koska verovelvollisten normaalia muutoksenhakuaikaa on lyhennetty aiemmasta viidestä vuodesta kolmeen vuoteen ja perustevalitus on poistettu veroasioista. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot sisältyvät toistaiseksi vielä voimassaolevaan hallintolainkäyttölakiin, mutta jatkossa niistä säädetään niin sanotussa hallintoprosessilaissa, joka tulee voimaan 1.1.2020.  Uuden lain mukaan verovelvollisen on aiemmasta poiketen jatkossa käytettävä päätöksen purkamista koskevassa asiassa aina asiamiehenä asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai niin sanottua lupalakimiestä. Artikkelissa tuodaan esille veroasioiden ylimääräisen muutoksenhaun edellytyksiä, miltä osin niihin on tulossa muutoksia uuden hallintoprosessilain myötä ja millaisissa tapauksissa tähänastisessa oikeuskäytännössä ylimääräistä muutoksenhakua on käytetty verotukseen liittyen ja miten nämä hakemukset ovat menestyneet korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

 

Verojohtaja Reijo Salo ja OTT Matti Urpilainen:
Epävarmojen veropositioiden arviointi: muuttuvan sääntely-ympäristön haasteita (referee-artikkeli)

449

Artikkelissa analysoidaan verotukseen liittyvää ja siitä aiheutuvaa epävarmuutta nykyisessä taloudellisessa viitekehyksessä ja säännösympäristössä. Tarkastelun kohteena on erityisesti niin kutsuttujen epävarmojen veropositioiden kirjanpitokäsittely, joiden osalta on vuonna 2019 tullut voimaan uusi tulkintaohje IFRIC 23. Veropositiot, joiden realisoituminen on todennäköistä, on kirjattava verokuluna. Artikkelissa tuodaan esiin arvioinnin suuntaviivoja ja käytännön haasteita.

 

KTL Virpi Haaramo:
Kommentti artikkeliin ”Epävarmojen veropositioiden arviointi: muuttuvan sääntely-ympäristön haasteita”

464

AA, KTM Vilho Lammi:
Väliyhteisölaki ja pääomien vapaa liikkuvuus suhteessa kolmansiin maihin

468

Artikkelissa tarkastellaan ATAD:n myötä uudistettua väliyhteisölakia kolmansiin maihin suuntautuvan pääomien vapaan liikkuvuuden näkökulmasta sekä samaa kysymystä koskenutta tuoretta EUT:n ratkaisua C-135/17 X-GmbH, jossa arvioinnin kohteena oli Saksan väliyhtiösäännöstö. Keskeisenä teemana artikkelissa on sijoittautumisvapauden ja pääomien vapaan liikkuvuuden välinen rajanveto ja väliyhteisölain soveltamiskriteerien arvioiminen tätä viitekehystä vasten.

 

Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju:
Osake- ja sijoitussäästötilit pohjoismaissa - eroja ja yhtäläisyyksiä, osa 2 (referee-artikkeli)

475

Kirjoituksessa analysoidaan veropoliittista keskustelua Ruotsin ISK-tilistä, pohjoismaisten sijoitustilimallien eroja, yhtäläisyyksiä ja mahdollista EU-oikeudellista rinnastettavuutta Suomen osakesäästötiliin. Yksityisoikeudellinen sääntely ja sijoittajan verotus on ankarinta Tanskassa ja lievempää muissa pohjoismaissa. Suomen ja Ruotsin sääntely on hyvin erilaista. Laskennallisen tuoton verotus Ruotsissa poikkeaa realisointi- ja veronmaksukykyisyysperiaatteista eikä ISK-tiliä luovutusvoittoveroteta. Osakesäästötilin rinnastaminen ISK-tiliin vaatisi painavia argumentteja.

 

Kolumni: Saanko luvan?

487

KTM, veroasiantuntija Laura Miettinen:
Osapuolten kokemuksia syvennetystä asiakasyhteistyöstä Suomessa

488

Syvennetty asiakasyhteistyö on ollut osana Konserniverokeskuksen toimintaa jo usean vuoden ajan. Artikkelin tarkoituksena on esitellä yhtiöiden kokemuksia uudesta toimintatavasta Suomessa. Aineisto on kerätty teemahaastatteluilla, jotka tehtiin neljälle yhtiölle sekä yhdelle konsulttiyhtiölle. Haastatteluissa etsittiin vastausta kysymykseen, millaiseksi toimintatavaksi yhtiöt ovat kokeneet syvennetyn asiakasyhteistyön. "Kyllä tämä on se tulevaisuuden tapa toimia", todettiin useassa haastattelussa.

 

OTT Marja Hokkanen:
Johdannaiset ja eurooppalainen arvonlisäverojärjestelmä (väitöskirjan esittely)

499

Vuoden 2008 finanssikriisin katsottiin ainakin osaksi johtuneen johdannaismarkkinoista. Siitä huolimatta, että johdannaismarkkinat ovat osa yritysten jokapäiväistä liiketoimintaa, niitä ei ole arvonlisäverotuksessa juuri tutkittu lainkaan. Väitöskirjaan perustuvassa artikkelissa käsitellään johdannaissopimusten arvonlisäverokohtelua voimassa olevan EU:n arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EU) perusteella. Artikkelissa käsitellään sekä hyödyke- että rahoitusjohdannaisia arvonlisäverodirektiivin soveltamisalan sekä verottomien rahoituspalveluiden näkökulmasta.

 

OTT, yliopistonlehtori Mika Nissinen:
Tutkimus hyvästä verojärjestelmästä ja Suomessa harjoitettavan yritystoiminnan kansallisesta tuloverotusoikeudesta (väitöskirjan esittely)

506

Artikkelissa esitetään väitöskirjatutkimuksen olennaisia havaintoja. Teoreettiseen osaan liittyvä hyvän verojärjestelmän kriteerit voidaan systematisoida fiskaalisuuteen, hallinnolliseen ja taloudelliseen tehokkuuteen, sekä yleiseen oikeudenmukaisuuteen ja verotuksen oikeudenmukaisuuteen. Suomessa harjoitettavan yritystoiminnan kansallinen tuloverotusoikeus ei edellytä kansallisen kiinteän toimipaikan muodostumista, vaan verotusoikeus perustuu laajemmalle taloudellisen liittymän periaatteelle. Myös rajapinnat tuloverosopimusoikeuteen sekä digitalisaatioon otetaan tutkimuksessa huomioon.

 

Veroasiantuntija Tiina Ruohola ja ylitarkastaja Jenni Similä:
IFA Euroopan 1. alueellinen konferenssi Varsovassa

513

OTT Janne Juusela ja hallitusneuvos Tommi Parkkola:
EU-uutiset

517

Associate Partner Maritta Virtanen ja Senior Manager Eija Tannila:
EUT:n arvonlisäveropäätökset

520
   
Luettu 2072 kertaa
Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Verotus-lehti 3/2019 Verotus-lehti 5/2019 »