sunnuntai, 01 helmikuu 2015 02:00

Verotus-lehti 2/15

 

Sivu

Eduskuntavaalit huhtikuussa

119

Professori Seppo Penttilä:
Siirtohinnoittelua koskevat oikeuskäytännön linjaukset

120

Artikkelin alussa taustoitetaannykyistä oikeustilaa siirtohinnoitteluasioissa ja sen jälkeen käsitellään korkeimmanhallinto-oikeuden antamia siirtohinnoittelua koskevia ratkaisuja vuosina 2010 –2014. Ratkaisut koskevat koron markkinaehtoisuutta, liiketoimienuudelleenluonnehdintaa, osakkeiden arvostamista ja location savings –hyötyjenhuomioon ottamista siirtohinnoittelussa. OECD:n siirtohinnoitteluohjeet ovat”lyöneet itsensä läpi” KHO:n ratkaisujen perusteluissa.Siirtohinnoitteluohjeiden mukaisesti määritettyä siirtohintaa on vaikeata saadamuutetuksi pelkästään sillä, että on olemassa indisioita, jotka antavat vainaihetta epäillä siirtohintaohjeiden mukaisesti määritettyä siirtohintaa, muttakonkreettinen näyttö kuitenkin puuttuu.

 

OTT Pauli K Mattila:  
Osuuskuntien ja niiden jäsenten muuttunut verotus

141

Osuuskuntien, niiden jäsenten ja osuuskuntiinsijoituksia tehneiden verovelvollisten tuloverotus muuttui vuoden 2015 alustavoimaan tulleiden TVL:n, EVL:n ja MVL:n muutosten myötä. Laajan muutospaketintarkoitus oli uudistaa verotus vastaamaan uutta vuoden 2014 alusta voimaantullutta osuuskuntalakia ja lisätä verotuksen neutraalisuutta suhteessaosakeyhtiöiden ja niiden osakkaiden verotukseen. Vaikka tehdyt muutoksetnäyttävät hyvin periaatteellisilta, muutosten vaikutukset veron määrään ovatainakin aluksi suhteellisen vähäiset.

 

Professori (ma) Pekka Nykänen ja veroyliasiamies Timo Räbinä:
Luovutusvoittoverotusta koskevaa oikeuskäytäntöä vuodelta2014

152

Artikkelissa käsitellään kaikkiavuonna 2014 julkaistuja korkeimman hallinto-oikeuden luovutusvoittoverotustakoskevia ratkaisuja. Ratkaisut koskevat luovutustappion vähennyskelpoisuuttaalihintaisen sukulaisluovutuksen yhteydessä, rajat ylittävää sijoitusrahastonsulautumista, osakevaihdon rahavastikkeen laskemista, ns. kirvesmiestapauksiaja sukupolvenvaihdoksen verovapautta. Lisäksi käsitellään julkaisematontaratkaisua, joka koskee luovutusvoiton verotusta tilanteessa, jossa myyjänäolevan henkilön omaisuus luovutetaan samalla, kun sovellettavana oliulosottokaaren sivulliselle kuuluvan omaisuuden ulosmittausta koskeva sääntely.Esiin nostetaan myös kaksi julkaistua lainvoimaista hallinto-oikeudenratkaisua, jotka koskevat purettuun kauppaan liittyvien oikeudenkäyntimenojenvähennyskelpoisuutta sekä veron kiertämistä kunnalle tapahtuneen luovutuksenyhteydessä. 

 

Professori Matti Myrsky:
Valtiovarainvaliokunta verolainsäädäntömme valmisteluelimenä

169

Artikkelissa tarkastellaanvaltiovarainvaliokunnan roolia ja merkitystä verolainsäädäntömmevalmisteluelimenä eri näkökulmista. Artikkelissa tuodaan esille valiokunnankeskeinen rooli eduskuntatyössä muutamien esimerkkien valossa.

 

Veroasiantuntija Pasi Hämäläinen:
Skandia-tuomion arviointia Suomen näkökohdasta

177

EU:n tuomioistuin antoisyyskuussa 2014 arvonlisäverotusta koskevan tuomion C-7/13 Skandia AmericaCorp. (USA), filial Sverige, joka on puhuttanut rahoitus- ja vakuutusalaaEU:ssa runsaasti. Artikkelissa analysoidaan tuomion sisältöä ja sen mahdollistamerkitystä Suomen arvonlisäverotuksen kannalta.

 

Verotarkastaja Juha Fagerstedt ja professori Matti Kukkonen:
Pääomalaina tuloverotuksessa: vierasta pääomaa vaiko omaa?

185

Pääomalainan verotuskohtelu onSuomen nykyisen verotulkinnan mukaan ratkaistava rahoitusvälineen todellisenluonteen mukaisesti. Tässä artikkelissa kirjoittajat pyrkivät analysoimaanpääomalainan moniulotteista käsitettä yhtiöoikeuden, kirjanpitolain, verolainja talousteorian näkökulmista. Tällä tavalla he pyrkivät nostamaan esiinkysymyksiä pääomalainan todellisen (taloudellisen) luonteen moniulotteisuudestaklassisen oman pääoman ja (ulkoisen) vieraan pääoman välisellä raja-alueella.

 

Johtava veroasiamies Hannele Liede:
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön muutoksenhakuakoskevasta
ilmoituksesta ennakkoratkaisuasioissa

196

 

Tuloverotuksenennakkotietomenettely korvattiin ennakkoratkaisumenettelyllä 1.1.2013 alkaen.Ennakkoratkaisumenettelyyn siirryttäessä haluttiin edelleen turvata se, ettäverovelvollinen voi tarpeen vaatiessa ryhtyä suunnittelemaansa toimeen hetiennakkoratkaisun saatuaan. Tästä syystä Verohallinnosta annetun lain 26 §:äänsisällytettiin säännökset siitä, että Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö voimuutoksenhakuaikansa vielä kuluessa sitovasti ilmoittaa, aikooko se hakeamuutosta verovelvollisen saamaan ennakkoratkaisuun. Artikkelissa esitetääntälle ns. nopeutetulle ilmoitukselle laissa asetetut edellytykset sekämenettelystä vuosien 2013 ja 2014 aikana oikeudenvalvontayksikössä kertyneitäkokemuksia ja muodostuneita käytänteitä, lopuksi myös esimerkkien valossa.

 

Ylitarkastaja Heikki Rintala:
Arvonlisäverorekisteröinti petostilanteiden yhteydessä

201

Verohallinnon toimintakentänhuomattavan kasvun myötä myös harmaantalouden toimijoiden määrä on kasvanut jakansainvälistynyt. Harmaantalouden yhtenä ulottuvuutena on erityisesti noussutesiin perusteettoman palautuksen hakeminen negatiivisen alv:n manipuloinnillasekä alv-tunnusten varastamisella ja väärinkäyttämisellä. Verohallinnontehostaessa kausiveroilmoitusten valvontaa sekä petollisten toimijoidenlöytämistä ja poistamista arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, tulisi myös lainsäädännönreagoida muuttuneeseen tilanteeseen ja tarjota selkeämpiä menettelysäännöksiäalv-rekisteröintitilanteiden ratkaisemiseksi petostilanteiden yhteydessä.

 

HTM Kimmo Nieminen:
Suora ja välitön yhteys vähennysoikeudenedellytyksenä

208

Unionin tuomioistuin onmäärittänyt tuotantopanoshankinnan ja myyntiliiketoimen välisen suoran javälittömän yhteyden yhdeksi arvonlisäveron vähennysoikeuden edellytykseksi.Artikkelissa selvitetään, mitä suoralla ja välittömällä yhteydellä sekä niinsanotulla hinnan osatekijyys -kriteerillä tarkoitetaan.

 

OTK Reima Linnanvirta ja OTM Anne Mäkisalo:
Päästöoikeuksien siirtohinnoittelusta

220

Artikkelissa käsitelläänpäästöoikeuksien siirtohinnoittelua Kioton pöytäkirjan mukaisenyhteistoteutusmekanismin viitekehyksessä. Kun rajat ylittäviäpäästövähennyshankkeita toteutetaan konsernin sisällä, konserniyhtiöidenvälillä on noudatettava markkinaehtoperiaatetta. Artikkelissa syvennytäänkeskeisiin kysymyksiin, jotka on otettava huomioon markkinaehtoperiaatteensoveltamisessa OECD:n siirtohinnoitteluohjeen valossa. Tarkastelun kohteenaovat liiketoimien erittely, toimintoarviointi ja sopivimmansiirtohinnoittelumenetelmän valinta. Lopuksi artikkelissa tarkastellaanmarkkinahintavertailumenetelmän soveltamista ja erityyppisten päästöoikeuksienvertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

 

Professori Matti Myrsky:
Uutta kirjallisuutta

225

OTT Janne Juusela:
EU-uutiset

229
Luettu 2165 kertaa
Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Verotus-lehti 3/15 Verotus-lehti 1/15 »