tiistai, 12 marraskuu 2019 07:44

Verotus-lehti 5/2019

 

Sivu

Tasa-arvoisempi verotus

532

Apulaisprofessori Tomi Viitala:   
Ajankohtaista sijoitusrahastojen verotuksesta

533

Artikkelissa käsitellään vuoden 2020 alusta voimaan tulevia uusia tuloverolain säännöksiä sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston verovapaudesta. Säännöksiä sovelletaan sekä kotimaisiin että ulkomaisiin sopimusperusteisiin rahastoihin. Käytännössä säännöksiin liittyvät tulkintaongelmat koskevat ulkomaisia rahastoja. Artikkelissa arvioidaan uusiin säännöksiin liittyvien tulkintaongelmien lisäksi niiden EU-oikeudellista hyväksyttävyyttä erityisesti KHO:n ennakkoratkaisupyynnön C- 480/19 (KHO 2019:80) valossa.

 

Oikeusneuvos Leena Äärilä:
Uutta oikeuskäytäntöä arvonlisäverotuksesta

543

Arvonlisäverotuksesta on kuluneen vuoden sisällä annettu lukuisia korkeimman hallinto-oikeuden julkaistuja ratkaisuja. Artikkelissa käsitellään niistä joitain, kuten osakkeiden ja kiinteistön myyntiin liittyvien kulujen vähennyskelpoisuutta sekä kiinteistöihin ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä tapauksia.

 

Professori (ma.) Juha Lindgren:
Veroetuja rajaavat vuosikirjaratkaisut oikeusohjeina (referee-artikkeli)

555

Korkeimman hallinto-oikeuden roolia kehitetään enemmän prejudikaattituomioistuimen suuntaan. Erityisesti vero-oikeudessa KHO:n vuosikirjaratkaisuilla on katsottu olevan aiemminkin vahva tosiasiallinen vaikutus. Artikkelissa tarkastellaan eräiden veroetuja rajaavien vuosikirjaratkaisujen merkitystä oikeusohjeina, kun ratkaisut ovat vaikeasti yleistettävissä ratkaistun asian poikkeukselliseen tilanteeseen liittyvien erityispiirteiden vuoksi.

 

Dosentti, KTT Timo Torkkel:
Verotuksen ajankohtaiset erityiskysymykset liittyen kirjanpitoon

569

Artikkelissa käsitellään verotuksen ajankohtaisia erityiskysymyksiä. Artikkelissa tarkastellaan korkovähennysrajoitusten verotuksen ja kirjanpidon välisiä sidonnaisuuksia sekä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja verotuksessa. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien osalta käsitellään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja kirjanpitolain säännöksinä ja kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja kirjanpitolain tulkinnassa. Kirjanpitolain tulkintaan vaikuttavien standardien osalta esille nostetaan uutena ilmiö, jota voidaan kutsua kansainvälisten tilinpäätösstandardien ”hiipimiseksi” kansallisen kirjanpitolain ja kirjanpitolain tulkinnan myötä elinkeinotulon verotuksen tulkinnaksi.

 

OTT, KTM Ossi Haapaniemi ja OTM Karoliina Matinmikko:
Koron käsite verotuksessa

580

Elinkeinoverolakiin sisältyviä korkovähennysoikeuden rajoittamista koskevia uusia säännöksiä mukaan lukien niihin sisältyvää koron määritelmää on sovellettu 1.1.2019 alkaen. EVL 18 a §:n korkoleikkurisäännöksen uudistuksen yhteydessä kansallisessa oikeus- ja verotuskäytännössä muodostunutta koron käsitteen määritelmää laajennettiin vain siltä osin kuin muutos oli veronkiertodirektiivin implementoinnista johtuen välttämätön. Artikkelissa tarkastellaan uuden EVL 18 a §:n 2 momentin mukaista koron määritelmää.

 

Kolumni: Monenlaisia oikeudenaloja

591

OTT Eero Männistö:
Arvonlisäveroryhmien ajankohtaisia kysymyksiä

592

Artikkeli käsittelee arvonlisäveroryhmien ajankohtaisia asioita. Käsiteltäviä asioita ovat mm. ryhmien muodostamisen ja käyttämisen edellytykset. Artikkeli käsittelee myös rajat ylittäviä ryhmiä sekä pää- ja sivuliikerakenteiden käyttämiseen liittyviä tilanteita.

 

Partner, dosentti, OTT, varatuomari Marianne Malmgrén:
Kansainvälisen verosääntelyn vaikutus kansalliseen tuloverojärjestelmään

603

Viime vuosina kansainvälisesti valmisteltujen tuloverosäännösten määrä on kasvanut. Artikkelissa tarkastellaan eräitä OECD:ssä ja EU:ssa valmisteltuja tuloverosäännöksiä, kuten maastapoistumisveroa ja hybridijärjestelyjen verotusta, siitä näkökulmasta, mikä niiden suhde on kansalliseen tuloverojärjestelmään. Tarkastelussa arvioidaan myös osin sitä, miten sääntelyn implementointi on toteutettu ja miten sääntely vaikuttaa säädösvalmisteluun. Tarkastelussa kommentoidaan myös eräitä veroraportointiin ja tietojenvaihtoon liittyviä säännöksiä. Pääpaino artikkelissa on kuitenkin aineellisen verosääntelyn tarkastelussa.

Esittelijäneuvos Anu Punavaara:
Lainvoimainen rikostuomio tai vireillä oleva rikosprosessi verovalitusasian päätösharkinnassa hallintotuomioistuimessa – onko todistusvaikutusta tai oikeusvoimaa?

613

Oikeudenkäynnin tulee olla oikeudenmukaista ja oikeudenkäynnissä tehtyyn päätökseen tulee voida luottaa. Tuomioistuimen päätöksen pysyvyys ja sitovuus toteuttavat päätöksen oikeusvoimaa eli lainvoiman saaneen päätöksen sitovuutta tulevaisuuteen nähden. Hallintolainkäyttö ja yleisten tuomioistuinten lainkäyttö tähtäävät samoihin tavoitteisiin: oikeusriidan ratkaisemiseen, oikeussuojan antamiseen sekä sen vahvistamiseen, mikä on lainmukaista. Perustuslain 21 §:ssä säädetty oikeusturva ei erottele prosessilajeja. Kaikissa prosesseissa on otettava huomioon oikeusvoimavaikutus. Prosessilajien keskinäiset vaikutukset toisiinsa eivät kuitenkaan ole selvärajaisia ja usein prosessien välillä tapahtuvan vuorovaikutuksen yhteydessä puhutaan enemmänkin mahdollisesta todistusvaikutuksesta kuin oikeusvoimasta. Tässä artikkelissa syvennytään vero- ja rikosprosessin väliseen vuorovaikutukseen oikeusjärjestelmän ja sitä toteuttavan oikeuskäytännön näkökulmasta.

 

Apulaisprofessori Tomi Viitala ja tohtorikoulutettava Laura Peni:
IFA:n 73. kongressi Lontoossa

626

Professori (ma.) Juha Lindgren:
Uutta kirjallisuutta

633

KTL Virpi Haaramo:
Ajankohtaista IFRS-sääntelystä

635

Artikkelissa käsitellään Suomen Pankin entisen pääjohtajan Erkki Liikasen työtä IFRS Foundationin hallituksen puheenjohtajana, joka alkoi vajaa vuosi sitten. IFRS- sääntelyn osalta artikkelissa keskitytään IFRS 17:n Vakuutussopimukset ehdotettuihin muutoksiin (standardin muutos), taseen vieraan ja oman pääoman luokittelua koskevien periaatteiden selkeyttämiseen (keskustelupaperi), uudistuvaan IFRS- tuloslaskelman muotoon (hankkeen tähän mennessä tehtyjen alustavien päätöksien esittely) sekä konsernin sisällä tapahtuvien yhtiöiden yhdistämiseen (tutkimusvaiheessa tehtyjen linjausten esittely).

 

OTT Janne Juusela ja hallitusneuvos Tommi Parkkola:
EU-uutiset

643

Associate Partner Maritta Virtanen ja Senior Manager Eija Tannila:
EUT:n arvonlisäveropäätökset

648

Hallitusneuvos Antero Toivainen:
Kansainvälisten veroasioiden palsta

653

Sisällysluettelo vuonna 2019 ilmestyneistä artikkeleista

655
   
Luettu 2255 kertaa
Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Verotus-lehti 4/2019 Verotus-lehti 1/2020 »