tiistai, 02 helmikuu 2021 08:39

Verotus-lehti 4/2022

 

Sivu

Tuloverolaki, tulkinta ja tulevaisuus

400

Professori, OTT Kalle Määttä:   
Kohti ympäristöperusteista tuloverotusta - Piipahdus vai pysyvä suunta? (referee-artikkeli)

401

Artikkelissa perehdytään lainopillisesti mutta myös veropoliittisesti kolmeen uuteen tuloverolain säännökseen, jotka ovat yhteisesti kutsuttavissa ympäristöperusteiseksi tuloverotukseksi: TVL 64 a §:n säännös liikenteen työsuhde-etujen väliaikaisista veronhuojennuksista vuosina 2021–2025, TVL 92 d §:n säännös eräistä luonnonsuojelullisista ja vesien- ja merenhoidollisista tuista sekä TVL 127 f §:n säännös öljylämmityksestäluopumista koskevasta korotetusta kotitalousvähennyksestä.

 

OTT Kristian Keskitalo:
Virtuaalivarojen korkotili verotuksessa (referee-artikkeli)

409

Artikkelissa käsitellään virtuaalivarojen korkotilien kohtelua vero-oikeudessa ja sitä, minkälaisia haasteita niihin liittyy sekä esitetään lainsäädännön muuttamista koskeva suositus em. haasteiden poistamiseksi. Artikkelissa syvennytään nimenomaisesti siihen, miten ko. korkotilien palveluntarjoajien suorittamia oikeustoimia tulisi tulkita ja miten nämä tulkinnat vaikuttavat korkotilien asiakkaiden verotukseen. Tulkinta rakentuu mm. vero-oikeudellisten keskeiskäsitteiden varaan: laina, velka ja vuokra. Näin ollen artikkelissa otetaan kantaa myös näiden vero-oikeudellisten käsitteiden suhteesta yksityisoikeudelliseen viitekehykseen.

 

Yliopistonlehtori, KTT Timo Torkkel:
Kansallistamisesta elinkeinoverotuksessa

419

Kansallistaminen voidaan toteuttaa eri tavoin. Ääritilanteen muodostaa se, jos  kansallistaminen toteutetaan vastikkeetta tai muodollista vastiketta vastaan. Verotuksessa tällaisissa kansallistamistilanteissa sovellettavaksi tulevat menetyksiä koskevat periaatteet. Eräät taloudellisesti keskeisimmät menetyksiä koskevat kysymykset liittyvät tytäryhtiöiden osakkeiden hankintamenojen sekä näiltä olevien rahoitussaamisten vähennyskelpoisuuteen. Kummatkin ovat vähennyskelvottomia. Kansallistamisessa riski realisoituu verotuksessa täysmääräisesti verovelvolliselle.

 

Johtava veroasiamies Jaakko Salmenhaara:
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön henkilöverotuksen ja ennakkoperinnän muutoksenhauista vuonna 2021

430

Artikkelissa käydään läpi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön vuonna 2021 tekemiä henkilöasiakkaan tuloverotusta ja ennakkoperintää koskevia muutoksenhakuja. Muutoksenhakujen aihealueet keskittyivät osakepohjaiseen palkitsemiseen, osakeyhtiön varojenjakoon, luovutusvoittoihin ja menetyksiin liittyviin kysymyksiin.

 

Professori Matti Kukkonen ja Post Doc-tutkija, KTT Anu Torkkeli:
Osuuskuntien rooli ja osuuskuntaverotus vastuullisemman yritysverojärjestelmän kehittämisen näkökulmasta: onko tulevaisuus sittenkin osuuskuntien eikä osakeyhtiöiden?

440

äsenten osuuskunnasta saama tuotto syntyy pääosin mahdollisuudesta hankkia palvelut osuuskunnalta edullisemmin kuin muualta. Vaikka osuuskunnan ja osakeyhtiön verokohtelussa onkin rakenteellista neutraalisuutta, osuustoiminnassa sijoitetun pääoman perusteella jaettava tuotto on viimesijainen voitonjakotapa, jossa ei ole kyse yrittäjäriskille maksettavasta tuotosta. Pohjoismaissa osuuskuntien verotusten yhtenä lähtökohtana on ollut tavoitella osuuskuntien ja osakeyhtiöiden verotuksen neutraliteettia.

 

OTL, KTL Janne Myllymäki:
Sijoitusvakuutuksen sivuuttaminen – oikeustila päätöksen KHO 2022:41 jälkeen

455

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessä KHO 2022:41 ottanut kantaa tuloverolain 35 b §:n sijoitusvakuutuksen sivuuttamista koskevan sääntelyn soveltamisalaan. Päätöksessä omaksuttiin sääntelyn soveltamisalaa koskien aikaisempaa suppeampi tulkinta. Artikkelissa käydään lävitse päätöksen sisältö ja esitetään johtopäätökset päätöksen vaikutuksista aikaisempaan oikeustilaan.

 

Veroasiantuntija Lauri Lehmusoja:
Etätyön verotuksesta

461

Koronapandemian suurimpia vaikutuksia työelämään oli etätyön yleistyminen. Koronarajoitusten päätyttyä moni on jatkanut etätyötä pysyvämminkin, usein myös ulkomailta käsin. Laajamittainen etätyö on uusi ilmiö, jota ei ole verolainsäädännössä vielä erityisesti otettu huomioon. Artikkelissa tarkastellaan kotimaiseen ja kansainväliseen etätyöhön liittyviä työntekijän tuloverotuksen ja sosiaalivakuuttamisen näkökohtia, ja arvioidaan myös nykylainsäädännön toimivuutta etätyön verotuksessa.

 

Tuoteomistaja Joonas Jarva:
Katsaus OmaVero-palveluun

469

OmaVero on Verohallinnon tarjoama maksuton asiointikanava, jossa asiakas voi hoitaa lähes kaikki veroasiansa. Kirjoitan artikkelissa OmaVeron kehittämisestä yhdessä asiakkaiden kanssa, kehittämisen haasteista ja palvelun tulevaisuuden näkymistä.

 

Kolumni: Tulojen ja korvausten kokonaisuus

474

OTT, VT Mirja Salo:
The concept of ”for consideration” in article 2 of the VAT Directive (väitöskirjan esittely)

475

Kirjoittaja esittelee artikkelissaan väitöskirjatutkimustaan arvonlisäverodirektiivin 2 artiklan vastikkeellisuusvaatimuksesta. Artikkelissa selostetaan tutkimushavaintoja arvonlisäverodirektiivin 2 artiklan edellyttämän vastikkeellisuuden ydinmerkityksestä ja tarkoituksesta Euroopan unionin tuomioistuimen tulkitsemana käsitteenä. Tutkimustuloksena on, että direktiivin 2 artiklan vastikkeellisuusvaatimusta voidaan lähestyä toteamalla sille arvonlisäverotuksessa kuuluva rooli. Tutkimus osoittaa, että tuomioistuimen tulkinta arvonlisäverodirektiivin 2 artiklan vastikkeellisuusvaatimuksesta luo maamerkkejä.

 

Veroasiantuntija Tiina Ruohola ja asianajaja, KTM Jenni Parviainen:
IFA Euroopan 2. Alueellinen konferenssi Milanossa

480

KTM, riskivastaava Jenni Similä:
Vero-oikeuden bibliografia 2021

483

Vero-oikeuden bibliografiaan on pyritty keräämään vuonna 2021 Suomessa julkaistut, suomalaisten kirjoittajien ulkomailla ilmestyneet julkaisut ja ulkomaalaisten kirjoittajien suomalaisten kirjoittajien kirjoista julkaisemat arvostelut.

 

Juha Lindgren:
Uutta kirjallisuutta

492

Hallitusneuvos Suvi Anttila ja valiokuntaneuvos Tarja Järvinen:
EU-uutiset

499

Senior Manager Matti Lindholm ja Manager Juuso Stenius:
EUT:n arvonlisäveropäätökset

503

Dosentti, OTT, VT, LL.M. Kristiina Äimä:
Unionin tuomioistuimen välitöntä verotusta koskeva oikeuskäytäntö

514
   
Luettu 247 kertaa
Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Verotus-lehti 3/2022 Verotus-lehti 5/2022 »